แบ่งปัน

กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ศิษยานุศิษย์ร่วมอนุโมทนาพิธีฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ฉลองเสมาธรรมจักร ทำบุญอายุวัฒนมงคล 46 ปี รองเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

(3 พ.ค.) เวลา 10.30 น. ที่วัดสุทธาวาส  พระพรหมดิลก เจ้าอาวาสวัดสามพระยา กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานฉลองตราตั้งพระอุปัชฌาย์ ฉลองเสาเสมาธรรมจักร และทำบุญอายุวัฒนมงคล 46 ปี พระมหาถาวร ฐานะวะโร รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส โดยเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 ที่ผ่านมาอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙ แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 17 พ.ศ.2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์  ออกความตามความ ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 แต่งตั้งให้ พระมหาถาวร ฐานะวะโร  เปรียญธรรม ๙ ประโยค ปัจจุบันมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์เป็นเจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่ง รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส อ.บางละมุง จ.ชลบุรี   เป็นผู้ในการสำเร็จประโยชน์ ในการอนุเคราะห์เกื้อกูล และช่วยส่งเสริมงานของพระพุทธศาสนา และธรรมกิจของสงฆ์ให้คงอยู่สืบไป

สำหรับพระมหาถาวร ฐานะวะโร  เปรียญธรรม ๙ ประโยค รองเจ้าคณะอำเภอบางละมุง เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดสุทธาวาส เข้าจำพรรษาวัดสุทธาวาส เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2559 แทนตำแหน่งเจ้าอาวาสที่ว่างลง  จากนั้นได้บำรุงศาสนกิจทางพระพุทธศาสนาจนเจริญเป็นที่ยอมรับเหล่าบรรดาลูกศิษย์ และคนใกล้ชิด ประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผลงานมากมายด้านพระพุทธศาสนา รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง  จนเป็นยึดมั่งในพระพุทธศาสนา

โดยทางคณะลูกศิษย์ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ นำโดยนายนริศ นิรมัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ อดีต สส.ชลบุรี สจ.สมาชิกสภาเทศบาล  ฯ คณะสงฆ์ ลูกศิษย์ ประชาชน ร่วมอนุโมทนาจากนั้นพระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง นำโดยพระราชรัตนโสภณ จร.วัดบางนานอก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญชัยมงคลคาถา  ซึ่งบรรยากาศสร้างความปราบปลื้มแก่เหล่าบรรดาศิษย์ยานุศิษย์เป็นอย่างยิ่ง