แบ่งปัน

อพท.3 ร่วมกับกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561

ที่โดมอาคารกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนบางละมุง ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561โดยมี อาจารย์ปิยา  รพีธรรม ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนบางละมุง  คณะกรรมการบริหารกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการพร้อมกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย กฤษณ์  ภูมิสุวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ อพท. 3 เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรรม ซึ่งในวันนี้ได้มีนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและในพื้นที่อำเภอบางละมุงต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและรับความรู้จากวิทยากรผู้ชำนาญการ เป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดการอบรมครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ ได้รับทราบถึง ความสำคัญของระบบนิเวศภายในเมืองพัทยา ผ่านโครงการนักสืบสายลม เพื่อสำรวจ ต้นไม้ในพื้นที่ต่างๆที่มีความสำคัญได้แก่ ต้นไม้ตามแนวถนน ต้นไม้ในพื้นที่ของเอกชน และต้นไม้ในพื้นที่ของหน่วยราชการ พื้นที่สวนสาธารณะต่างๆ เพื่อใช้แสดงคุณภาพอากาศเมืองพัทยา สร้างแผนที่คุณภาพอากาศของเมืองพัทยา พัฒนาเป็น เส้นทางเดินสำรวจนกและธรรมชาติ ก็จะทาให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของไม้ใหญ่ในเมือง เพื่อให้เกิดความรู้ในการ รักษาไม่ตัดทิ้ง ได้ใช้ประโยชน์จากต้นไม้ เพื่อสร้างความงดงามให้กับเมือง สร้างร่มเงา เพิ่มความชื้น ช่วยลดฝุ่นละออง และ ช่วยลดมลพิษในอากาศ ส่งผลให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติอย่างยังยื่นอีกด้วย……