แบ่งปัน

คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE อึ้งเรือนจำหนองปลาไหล รักษามาตรฐานชมรมฯ ดีเด่นได้อย่างน่าทึ่ง ยืดอกเตรียมเข้าประกวดระดับประเทศ

ที่ เรือนจำพิเศษพัทยา ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE นำโดย นายสินชัย ถนอมสิน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการตัดสินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เดินทางมาเยี่ยมและลงพื้นที่ประเมินคะแนนและตัดสินผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE อำเภอบางละมุง ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ โดยมีนายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ นายวัชรวิทย์ วชิรเลอพันธ์ ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษ พัทยา กล่าวว่า เรือนจำพิเศษพัทยา กรมราชทัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้น้อมนำแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ มาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ, ทัณฑสถาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ต้องขังที่มีปัญหา หรือต้องการความช่วยเหลือได้รับคำปรึกษาแนะนำที่ถูกต้องจากเจ้าหน้าที่หรืออาสาสมัครแกนนำที่ผ่านการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์จากกิจกรรมสร้างสรรค์ เรือนจำพิเศษพัทยา ได้ดำเนินการจัดตั้งชมรมฯ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ปัจจุบันมีผู้ต้องขังเป็นสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 3,300 คน ทั้งหมดคิดเป็น 93% ของผู้ต้องขังทั้งเรือนจำ แบ่งเป็น เยาวชน 18-24 ปี จำนวน 302 คน คิดเป็น 9% และสมทบ 25 ปี จำนวน 2,998 คน คิดเป็น 91% และมีเป้าหมายจะดำเนินการกับผู้ต้องขังทั้งเรือนจำให้ครบ 100% ในอนาคต

สำหรับชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่อำเภอบางละมุง ได้นำเสนอผลการดำเนินงานและได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมประกวดระดับประเทศ จำนวน 3 ชมรม ซึ่งเรือนจำพิเศษพัทยา ได้ร่วมประกวดประเภททัณฑสถาน ซึ่งถือเป็นชมรม TO BE NUMBER ONE ดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา สำหรับผลคะแนนในวันนี้จะนำไปรวมกับคะแนนนำเสนอผลงานระดับประเทศ ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี