แบ่งปัน

เมืองพัทยาจัดมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา ประจำปี 61    

ที่ห้องประชุม 401 ทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา พลตำรวจตรี บัณฑิต คุณจักร  รองนายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเมืองพัทยา ประจำปี 61  โดยมี นาย อธิพัชร์ ยิ่งศิริธัญรัฐ์  รองปลัดเมืองพัทยา พ.ต.ต.จีรวัฒน์ สุคนธทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ เมืองพัทยา ที่เข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงกัน

เนื่องด้วย ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายกิจการพิเศษ ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ตลอดจน ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางบก ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล ส่วนป้องกันภัยพิบัติ สำนักปลัดเมืองพัทยา มีภารกิจหน้าที่ในด้านบังคับใช้กฎหมาย การช่วยเหลือผู้ประสบภัย และงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยตรง จึงจำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายพร้อมวิธีการปฏิบัติให้เกิดให้เกิดทักษะความชำนาญเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ เมืองพัทยาจึงได้มีคำสั่งที่ 1259/2561 ลงเมื่อวันที่ 30 เม.ย.61 ให้พนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับการคัดเลือก ในสังกัด ส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง ส่วนป้องกันภัยพิบัติ

สำนักปลัดเมืองพัทยา ได้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 -31 พ..ค. 61 ด้วยการจัดให้อบรมในเรื่องของการเรียนรู้กฎหมาย ระเบียบข้อบัญญัติอำนาจหน้าที่เมืองพัทยา ความรู้เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องกฎหมายการจราจร เบื้องต้น  การฝึกยุทธวิธีการเผชิญเหตุขอรับการสนับสนุน ฝ่ายเทศกิจและส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย เมืองพัทยา การฝึกปฐมพยาบาลเบื้อง การดับเพลิงเบื้องต้นรวมไปถึงการเรียนรู้ในเรื่องของระเบียบการจอดเรือ เทียบเรือ การใช้ท่าเรือ แผนการบูรณาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกได้นำความรู้ที่ได้รับการอบรมดังกล่าว นำกลับมาปฏิบัติดูแลในเรื่องของความสงบเรียบร้อย พร้อมการบริการสาธารณะ การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆพร้อมกันนี้เพื่อค่อยช่วยแบ่งเบาภารกิจเจ้าหน้าที่ที่ไปดูแลความปลอดภัยให้บริการประชาชนและนักท่องเที่ยว ตามที่ได้รับมอบหมายตามแนวทางส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงต่อไป