แบ่งปัน

 

ประชุมรับฟังความคิดเห็นงานสำรวจออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-หนองคายพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย

ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานเปิดรับฟังความคิดเห็นงานสำรวจออกแบบทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองชลบุรี-หนองคาย ในช่วงพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย

กรมทางหลวงดำเนินโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองด้วยความใส่ใจต่อประชาชนและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ จึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมกับประชาชนตลอดระยะเวลาการศึกษาและดำเนินโครงการ โดยมุ่งเน้นการให้ข้อมูลข่าวสาร แก่กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน โปร่งใส โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ จากโครงการให้มีโอกาสได้รับข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งร่วมกันแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะได้ทุกขั้นตอนของการศึกษา ทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายชลบุรี หนองคาย เป็นหนึ่งในแนวเส้นทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ที่ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองของประเทศไทย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2540 เนื่องจากเป็นเส้นทางที่มีความสำคัญสูงทางยุทธศาสตร์ตามแนวเศรษฐกิจเหนือไต้ ที่รองรับการเดินทางของประชาชนและภาคการขนส่งสินค้า สามารถเชื่อมต่อการเดินทางระหว่างภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง สปป.ลาว ระยะทางประมาณ 600 กิโลเมตร

   

โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ผ่านเมืองหลักของภูมิภาค ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด ขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และไปสิ้นสุดที่ จังหวัดหนองคาย บริเวณพรมแดนไทย-ลาว อันจะเป็นการส่งเสริมการกระจายโอกาสและนำความเจริญไปสู่ทุกภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กรมทางหลวงได้มุ่งเน้นถึงความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการเพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาประกอบการศึกษาของโครงการให้เกิดการครอบคลุมทุกมิติ ประเด็นสำคัญให้มากที่สุด จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงมาตราการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถือเป็นการประชุมย่อย ครั้งที่ 2 มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มีส่วนได้เสียและเกิดผลกระทบในพื้นที่ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุงร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นกันอย่างพร้อมเพรียง…