แบ่งปัน

เทศบาลตำบลบางละมุงจัดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
เมื่อวันที่ 1-2 กันยายน 2561 สำนักงานเทศบาลตำบลบางละมุง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยบุคลากรจำนวนกว่า 100 คนของเทศบาลตำบลบางละมุง ได้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกฝ่าย

        

โดยการนำของนายลิขิต สิริมณีรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นายนราธิป ฟักฤกษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบางละมุง นายน้อย อยู่สบาย ประธานสภาเทศบาลตำบลบางละมุง นายพงศ์ธร ใจตรง ปลัดเทศบาลตำบลบางละมุง การจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีการเดินทางพาบุคลากรไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อศึกษาดูงาน”เรื่องการบริหารจัดการที่ดี” ณ เทศบาลเมืองหัวหิน ไปชมศูนย์รักษ์สุนัขหัวหิน ซึ่งเป็นศูนย์สุนัขทรงเลี้ยงที่รู้จักกันดีคือสุนัขชื่อคุณทองแดง และเข้าเยี่ยมชมโครงการช่างหัวมัน ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนของพระองค์

    

    

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลบางละมุงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อต้องการให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคีต่อกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้ง รู้จักการทำงานเป็นทีมมีเป้าหมายเดียวกันคือให้บางละมุงเป็นเมืองน่าอยู่ รู้จักพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้ร่วมงานและงานที่ทำ ลดการเข้าออกของบุคลากร สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อการทำงานและก่อให้เกิดการทำงานในเทศบาลตำบลบางละมุงอย่างมีความสุข.