แบ่งปัน

วันนี้ (5 ก.ย.61) เวลา 11.00 น. นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 โดยมีนายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายคมกริช นิราพันธ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน คณะผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์

    
สำนักศึกษาโดยฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน จัดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศและเพื่อพัฒนาศักยภาพสภานักเรียนให้มีความเป็นผู้นำ มีความเข้มแข็ง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดี ในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

     
สำหรับกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ วันนี้ประกอบด้วยการทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนของโรงเรียนสอนคนตาบอดเพื่อเรียนรู้ซึ่งกันและกัน กิจกรรมการแสดง และร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดฯ เพื่อเป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักการให้ การตอบแทนสังคม บำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เยาวชนของชาติมีการพัฒนาสถาบันต่างๆ เช่น สถาบันครอบครัว โดยให้ผู้ปกครองให้ความเข้าใจ เอาใจใส่ ให้ความรัก ปกครองอย่างถูกต้อง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อเยาวชนในการพัฒนาทั้งคุณธรรมและจริยธรรม อันจะนำพาประเทศชาติให้รุ่งเรืองต่อไป