แบ่งปัน

สวนนงนุชพทัยาแสดงมุทิตาจิตจัดภูมิทัศน์ให้กบัโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาอันดับ 1ของประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเชิดชูเกียรติฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่นมาลากุลและระลึกถึงคุณที่โรงเรียนแห่งน้ีที่เปรียบเส มือคลังปัญญาได้ให้การศึกษา มารดา และพี่สาว ส่งผลให้ตระกูล ตันสัจจา มีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับในสรงคมโลกมาจนถึงทุกวันน้ี


ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เปิดเผยว่าในวาระ ครบรอบ 80ปี ของสถาบันการศึกษาแห่งน้ีได้ทำพิธีเปิดอนุสรณ์สถานฯพณฯ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่ น มาลากุล ในวันพฤหสับดี ที่ 6 กันยายน 2561 ทาง โรงเรียนได้ร่วม ใจกับสมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ปกครองและครูเตรียมอุดมศึกษาชมรมอาจารยเ์ก่าเตรียมอุดมศึกษาจัดสร้าง อนุสรณ์สถานแห่งน้ีข้ึนมาเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ แสดงออกถึงกตญั ญุตาคุณ ซึ่งท่านมี พระคุณอันใหญ่หลวงในการก่อตั้งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ให้เป็น”คลังความรู้ คลังสมอง คลังปัญญา ” ที่สามารถผลิต หล่อหลอม อาจาร์ยผู้สอนกับนักเรียนได้มีคุณภาพ นับแต่อดีตถึงปัจจุบันสถานบันการศึกษาแห่งน้ียังคงรักษาไว้ด้วยการรักษา คุณภาพประสิทธิภาพพร้อมกา้วต่อไปขา้งหนา้อย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไปจนเป็นที่ ยอมรับ กันว่าสถานการศึกษาร ะดับแนวหน้าของประเทศ

    

    
และกล่าวอีกว่าต้องขอ ขอบพระคุณ นายกัมพล ตันสัจจา หรือคุณโตเว
ผู้อำนวยการ สวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหับ จังหวัดชลบุรี อย่างสูง เพราะตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา คุณกัมพล ได้ให้ความเมตตา ให้ความอนุเคราะห์กับโรงเรียนมา โดยตลอด และต่อเนื่องด้วนการเข้ามาจัดสวน ปูหญ้าจัดภูมิทัศน์โดยรอบให้กับโรงเรียน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด และล่าสุด เมื่อวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ได้มาจัดสวน รอบบริเวณท่ีตั้งอนุสรณ์สถาน ได้อย่างสมเกียรติ และงามตาซึ่งจากการตรวจสอบทาเนียบศิษยเ์ก่าพบว่า น.ส.นงนุช ตันสัจจาเป็นนักเรียนรุ่นท่ี 5 ซึ่ง
เป็นมารดาของคุณกัมพลตันสจัจาและน.ส.นันทา ตันสัจจาเป็นนกัเรียนรุ่นที่24 เป็นพี่สาว ส่งผลให้ความผูกพันระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กับตระกูล ตันสัจจา ผูกพันเหนียวแน่นตลอดมา และสามารถนำพา คุณกัมพล เข้ามาดูแล ช่วยเหลือ อย่างต่อเนื่องอีกดว้ย


ส่วนทางด้าน นายกัมพล ตันสัจจา เปิดเผยว่าถึงแม้ว่าตัวผมไม่มีโอกาสเข้ามาศึกษาในสถาบันแห่งน้ีก็ตาม แต่กระผมก็ระลึก อยูเสมอว่าในอดีตคุณแม่(ปัจจุบันเสียชีวิตแลว้)และพี่สาวยังมีชีวิต)ได้มีโอกาสเข้ามาสู่ ความรู้ คลังสมอง คลังปัญญา แห่งน้ี จนสามารถนาความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มาประกอบอาชีพสุจริต จนเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย และสงัคมโลก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความมั่นคงยั่งยืน… เพื่อเป็นการทดแทนคุณโรงเรียน และ อาจารยท์ทุกท่านที่ให้ความรู้หล่อหลอม คุณแม่และพี่สาวให้เป็นคนที่มีคุณภาพเมื่อ จบการศึกษามาก็สามารถมามาศึกษาต่อ จนท่ีสุดได้ประกอบอาชีพ ได้อย่างมันคงยั่งยืนมาจนถึงทุกวันนี้
และกล่าวอีกว่าการจดั สวนจัดภูมิทัศน์โดยรอบให้กับสถานศึกษาแห่งน้ี มิได้ จัดเพื่อความสวยงามแต่เพียงด้านเดียว ผมตระหนักอยู่เสมอว่าการที่นักเรียนจะมีจิตใจ มีอารมณ์ที่ดี มีสุขภาพที่ดี น้ันต้องมีองค์ประกอบสาคัญหลายส่วนด้วยกันโดยเฉพาะต้นไม้เป็นสีเขียวจะสามารถส่งผลที่ต่อสายตาได้และที่สาคัญในปัจจุบันใจกลาง มหานคร และโดยรอบ มีแต่มลพิษ มลภาวะท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากข้ึนทุกวัน ต้นไม้โดยรอบจะช่วยดูดซับมลพิษ อีกท้งั คลายออกซิเจน ออกมาทำให้อากาศโดยรอบ ภายในโรงเรียนดีข้ึนอีกด้วย