แบ่งปัน

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลมอบแว่นสายตา
ที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปลาไหล นายแล บุญสังข์ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ในนาม ผู้จัดงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการมอบแว่นตาแก่ผู้มีปัญหาทางด้านสายตา

    

โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล ให้เกียรติมาเป็นประธาน จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ที่มีปัญหาด้านสายตา ๒๕๖๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ที่ผ่านมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน กลุ่มผู้สูงอายุ เด็ก ผู้พิการ ผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับบริการตรวจคัดกรองและแก้ไขปัญหาความผิดปกติด้านสายตาของประชาชน อันจะทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ จากการตรวจสายตา พบว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีปัญหา สุขภาพจำเป็นต้องได้รับบริการตัดแว่นสายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง เพื่อแก้ไขปัญหาในการมองเห็นให้มีความเหมาะสมกับบุคคล รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน .