แบ่งปัน

    
ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยนายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในสถานศึกษา ชุมชน และสถานประกอบการ แทนนายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย มี พันจ่าเอก ดร.สมชัย ศิริสมบัติ ปลัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย กล่าวรายงาน ว่าเป็นโครงการที่ดีและเป็นนโยบาย ตามที่เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยได้ดำเนินการกวดขันการสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย

        

ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร จึงนับได้ว่าเป็นการปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ให้มีจิตสำนึก ในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนน ตามนโยบายมติคณะรัฐมนตรีได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์ การป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ลดน้อยลงได้มากที่สุด หลังจากผ่านการฝึกอบรมโดยคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดีๆ ที่ได้จากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ต่อสังคมส่วนรวมให้ได้มากที่สุด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรบางละมุง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้.