แบ่งปัน

เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของพนักงาน
ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย นายมิตชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรี ตำบลตะเคียนเตี้ย ในนามคณะผู้จัดงานโครงการพัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของพนักงานเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดโครงการเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติมแก่บุคลากรและนำความรู้ความสามารถมาพัฒนาตนเองและ องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานอัตราจ้าง ได้รับความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของราชการ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 การพัฒนาเขตพื้นที่พิเศษ EEC กับผลกระทบและการปรับตัวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระบวนการดำเนินการทางวินัยและทางละเมิดขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง บทบาท อำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

        

ซึ่งเนื้อหาและหัวข้อต่าง ๆ ล้วนแต่มีสาระประโยชน์ทั้งสิ้น เป้าหมายในการจัดทำโครงการครั้งนี้ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย รวมทั้งสิ้นจำนวน 120 คน โดยได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.เพ่ง บัวหอม ปลัดเทศบาลตำบลบางเสร่ มีนายมานพ ประกอบธรรม นายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นประธานเปิดโครงการอบรม.