แบ่งปัน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดกิจกรรม Fam Trip การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาเเละพื้นที่เชื่อมโยงเปิดเส้นทาง Tourism for All ชุมชนตะเคียนเตี้ย-ตลาดจีนโบราณชากแง้ว- สวนนงนุช พัทยา- หาดจอมเทียน จ. ชลบุรี ในวันที่ 15-16 กันยายน พ ศ 2561

ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องในโครงการพัฒนาต้นแบบเเหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน โดยก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการทั้งสิ้น 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิกรรมการประชาสัมพันธ์โครงการในงาน Thailand Friendly Design Expo 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์เเละนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารแสดงสินค้าและนิทรรศการอิมเเพคเมืองทองธานี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน โดยมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานและ ผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก 2. กิจกรรมเปิดตัวโครงการพร้อมกับลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน 18 หน่วยงานเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สวนนงนุช พัทยา โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้ง นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นสักขีพยาน 3.การประชุม เชิงปฏิบัติการ หรือ work Shop การพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวต้นเบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยงเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมมหาไถ่และศูนย์การประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล(Tourism for All)


กิจกรรม Fam Trip การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อ คนทั้งมวลในครั้งนี้ ได้จัดเส้นทางการเรียนรู้วิถีชุมชน และสำรวจการพัฒนาอารยสถาปัตย์ ณ สถานที่น่าสนใจต่าง ๆ ในจังหวัดชลบุรี ดังนี้ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ตลาดจีนโบราณชากแง้ว สวนนงนุช พัทยา และ หาดพัทยา จ.ชลบุรี
โดยวันนี้ (15 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “กิจกรรม Fam Trip การพัฒนาเเหล่งท่องเที่ยวต้นเเบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง” ณ บ้านร้อยเสาชุมชนตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อทดสอบเส้นทางต้นแบบการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลสู่สาธารณะ ซึ่งในปีนี้ อพท. ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All ในพื้นที่รับผิดชอบ ผ่านระบบ Mobile Application Smart Pattaya Plus เพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับสถานประกอบการ เเหล่งท่องเที่ยว และการบริการ สาธารณะ สู่มาตรฐานสากลมีอารรยสถาปัตย์ เป็นธรรม ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาและประเทศไทย อีกทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน เสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายในงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 150 คน รวมทั้งผู้สูงอายุ เด็กเล็กและผู้พิการ โดยได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องศิลปวัฒนธรรมชุมชน ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย ต่อจากนั้น ได้เยี่ยมชมตลาดจีนโบราณชากแง้ว เพื่อเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเเละวิถีชีวิตของชาวจีนโพ้นทะเล
นายนริศ นิรามัยวงศ์ นายอำเภอบางละมุง มองว่า “ในแต่ละปีเมืองพัทยามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นลำดับที่ 3 และนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในกลุ่มคุณภาพ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เดินทางมาประชุม กลุ่มผู้คนที่เดินทางมาเพื่อการรักษาพยาบาล เป็นต้น นักท่องเที่ยวเหล่านี้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีความพร้อมในการจ่าย โดยจะต้องเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านความปลอดภัย ระบบการจราจรขนส่ง ขณะเดียวกันก็ต้องมีทางเลือกสำหรับการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชุมชน เช่น ชุมชนตะเคียนเตี้ย ชุมชนนาเกลือ ตลาดจีนโบราณชากเเง้ว เป็นต้น ซึ่งเป็นเเหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ชัดเจนเชื่อว่าจะสร้างความประทับใจให้เเก่นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ได้อย่างแน่นอน ”
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ อพท. กล่าวว่า “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มี ความยั่งยืน เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ อพท. และการเป็น องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุขป็นความมุงหมายของ อพท. ซึ่งเราได้พัฒนาชุมชนต่างๆอย่างต่อเนื่องในส่วนของชุมชนตำบลตะเคียนเตี้ย เป็นพื้นที่แรกๆ ที่ อพท. ได้เข้ามาส่งเสริมเเละพัฒนาการท่องเที่ยวจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนวิถีเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัฐกาลที่ 9 ที่ยังคงอัตลักษณ์วิถีชีวิต บนรากฐาน ศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่สืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ขณะเดียวกันก็มีการปรับตัวให้สอดคล้องกับทางการ พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All เพื่อให้ นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ได้สัมผัส เรียนรู้และเข้าถึงความเป็นตัวตนของชุมชนแห่งนี้
นายกฤษนะ ละไล (นั่งรถวิลแชร์)ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล กล่าวว่า “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะนำมาซึ่งประโยชน์และความสุขแก่คนทุกคน ทุกเพศทุกวัยและทุกสภาพร่างกายให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมถึงแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Left No One Behind) ตามนโยบายของรัฐบาล”