แบ่งปัน

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หรือวัดกอไผ่ ต.ตะเคียนเตี้ย
เวลา 09.00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561 ที่โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม หรือวัดกอไผ่ เขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน)

ได้จัดพิธีส่งมอบป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก มาเป็นประธานส่งมอบ โดยมี นายมิตรชัย ประกอบธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลตะเคียนเตี้ย นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายพีรยุทธ์ ทุมเสธสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ นางธิภาวรรณ กาญจนบรรเทิง ผู้จัดการส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก พร้อมทั้งผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมี นางณิชชา สุทธาธนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ สำหรับการมอบป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กในเขตเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยและพื้นที่ใกล้เคียงให้ได้รับบริการด้านการศึกษาอย่างทั่วถึง ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ อีกทั้งปลูกฝังให้เด็กได้เรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม จริยธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งป้ายโรงเรียนเดิมนั้นมีการชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา ทางผู้นำชุมชน และเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆการจัดหาผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้ายโรงเรียนขึ้นมาใหม่ โดยทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงเข้ามาสนับสนุน


นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก เปิดเผยว่า ปตท.มีความตระหนักถึงความสำคัญของการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และสนับสนุนการศึกษา ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทย ซึ่งเป็นเสมือนหัวใจในการพัฒนาชาติให้พร้อมเจริญเติบโตอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป โดยเชื่อว่าการสนับสนุนการก่อสร้างป้ายโรงเรียนวัดเวฬุวนารามจะเป็นศูนย์รวมแห่งการพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาของลูกหลานชาวตำบลตะเคียนเตี้ยต่อไป.