แบ่งปัน

นายกเมืองพัทยาคนใหม่เตรียมรับตำแหน่งแถลงนโยบายในวันศุกร์นี้ ประชุมสภาเมื่อวานถือเป็นโมฆะ

จากที่มีประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 15/2561 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบริหารราชการเมืองพัทยา โดย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะ รักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีคําสั่ง ให้ พลตํารวจตรีอนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งนายกเมืองพัทยา
และให้นายสนธยา คุณปลื้ม เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา 46 และมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ทั้งนี้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษา ความสงบแห่งชาติมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น
สำหรับบรรยากาศเมืองพัทยานั้นได้มีการทำความสะอาดตามห้องผู้บริหารเมืองพัทยา คือห้องนายกเมืองพัทยา และรองนายกเมืองพัทยา ที่ผู้บริหารชุดเก่าได้ขนของออกจากห้องหลังมีคำสั่ง นอกจากนี้แล้วการประชุมสภา เมื่อวันอังคารที่ 25 ก.ย. 61 ได้ถือว่าเป็นโมฆะ ต้องมีการประชุมเดิมจากผู้บริหารชุดใหม่มาพิจารณาใหม่ในสภาเมืองพัทยา นอกจากนี้แล้วยังมีการแจ้งการประชุมสภา แถลงนโยบายของ นาย สนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คนใหม่ในวันศุกร์ที่ 28 ก.ย. 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมตากสิน