แบ่งปัน

วันนี้ (7 พ.ย.) ที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา NICE จ.ชลบุรี นางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ TCEP นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา และตัวแทนสถานประกอบการที่มีการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการจัดการนิทรรศการและการประชุม MICE ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าว “มาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทยกับการส่งเสริมและพัฒนาเมืองไมซ์ (MICE) พัทยา”

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า พัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ทันสมัย หลากหลาย และมี การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวของภาคตะวันออกและ ประเทศไทย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานประกอบการ โรงแรม ศูนย์การค้า ที่มีศักยภาพในการรองรับการประชุม สัมมนาขนาดใหญ่ การจัดการแสดงสินค้าและนิทรรศการ เมืองพัทยาจึงได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็น “นครแห่งไมซ์” หรือ MICE City ตามแผนพัฒนาเมืองพัทยายุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ระดับโลก และมหานครศูนย์กลางภูมิภาคพัฒนา หรือ Innovation

     

ด้านนางอรชร ว่องพรรณงาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ TCEP กล่าวว่า มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย หรือ Thailand MICE Venue Standards (TMVS) ได้รับการพัฒนาโดยอ้างอิงจากมาตรฐานท่ี เกี่ยวข้องกับธุรกิจไมซ์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล จึงเป็นยุทธศาสตร์สาคัญที่จะช่วยส่งเสริมและยกระดับการ ให้บริการตลอดจนคุณภาพของสถานที่จัดงานไมซ์ในประเทศไทย สาหรับภาคตะวันออกพัทยาเป็นเมืองที่มีผู้ประกอบการ ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS มากที่สุดจำนวน 26 แห่ง

แบ่งเป็นประเภทห้องประชุม 25 แห่ง และประเภทสถานที่จัด งานแสดงสินค้า 1 แห่ง สามารถใช้เป็นจุดขายในการดึงการจัดงานไมซ์นานาชาติจากทั่วโลก เมื่อผนวกกับเทคโนโลยีและ บริการที่น่าประทับใจของไทย ยิ่งเป็นปัจจัยเสริมให้การจัดงานไมซ์มีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

และด้วยเมืองพัทยาถือเป็นเมืองไมซ์ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสถานประกอบการด้านไมซ์ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ ประชุมเกิดขึ้นจานวนมาก ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายจัดทาโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ในระยะยาว และยั่งยืน

ดังนั้น TCEP จึงต้องเร่งผลักดันการสร้างมาตรฐานสถานที่จัดงานไมซ์ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ เพื่อให้สถาน ประกอบการมีมาตรฐานในการรองรับการจัดงานไมซ์ได้อย่างมีคุณภาพทั้งในประเภทห้องประชุม ประเภทสถานที่จัดงาน แสดงสินค้า และประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ

พร้อมกันนี้ จะได้สานต่อการอบรมให้ความรู้ด้านการตรวจประเมินมาตรฐาน TMVS กับกลุ่มผู้ประกอบการ ไมซ์ในเมืองพัทยา และสาหรับสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS แล้วจะเนินการยกระดับการ พัฒนาบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญด้านการบริหารสถานที่จัดงานโดยมีหลักสูตร Venue Management Course (VMC)

ซึ่งได้ทำการจัดอบรมรุ่นที่ 1 ไปแล้ว มีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนี้ทั้งหมด 30 คนในเมืองพัทยา และจะมีการจัดอบรมอย่าง ต่อเนื่องจนถึงปี 2565 เพื่อให้เมืองพัทยามีบุคลากรที่มีคุณภาพในการบริหารสถานที่การจัดงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ขณะที่แผนการดำเนินงานเพื่อช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับสถานประกอบการไมซ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน TMVS นั้น ได้จัดทำหนังสือ (directory) รวบรวมรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเพื่อสื่อสารไปยัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำหนังสือรายชื่อนี้ไปทำการตลาดในต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการจัดทา ป้ายตราสัญลักษณ์มาตรฐาน TMVS โดยได้จัดให้มีพิธีมอบตราสัญลักษณ์แก่สถานประกอบการที่ผ่านการรับรอง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ การส่งเสริมการตลาด และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่สถานประกอบการในเมืองพัทยาด้วยเช่นกัน