แบ่งปัน

ทุกภาคส่วน ผนึกกำลังบูรณาการเสริมสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว…เที่ยวพัทยาด้วยความอบอุ่นใจ ปลอดภัยทุกมิติ ยกระดับเมืองพัทยาเป็นเมือง น่าเที่ยว น่าอยู่ ของคนทั้งโลก
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมเพื่อร่วมหารือแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัย และมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุก เสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีนายชาคร กัญจนวัตตะ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางอำไพ ศักดานุกูลจิต สไลวินสกี้ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี นายเอกราช คันธโร ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา พร้อมด้วยผู้แทนจาก ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา


ปัจจุบันในพื้นที่เมืองพัทยาซึ่งถือเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาพักผ่อนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยว “จีน” แต่เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาพบว่าปริมาณนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ซึ่งถือมีจำนวนสูงเป็นอันดับต้นๆ ของเมืองพัทยากลับมีจำนวนลดลง ด้วยสาเหตุหลายปัจจัย เมืองพัทยาจึงได้จัดประชุมบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรึกษาหารือและรับทราบแนวทางการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาแบบเชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่


1.) ด้านสุขอนามัยอาหารคุณภาพอาหารและการควบคุมโรค ประกอบด้วย สำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา สำนักสาธารณสุขอำเภอบางละมุง โรงพยาบาลบางละมุง ศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะล้านเมืองพัทยา โดยดำเนินการสำรวจมาตรฐานร้านอาหารในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารเกิดความตระหนักในเรื่องของความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะตามหลักเกณฑ์สุขาภิบาลอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมมอบเกียรติบัตรอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) แก่ผู้ประกอบการเพื่อเป็นการรับรองว่าร้านอาหารดังกล่าวผ่านการตรวจด้านสุขาภิบาลอาหารและอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งลงพื้นที่ตามชุมชน โรงเรียน อบรมเสริมความรู้เกี่ยวกับเรื่องวิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก และออกตรวจกำจัดแก้ไขและรณรงค์ป้องกันเพื่อลดปริมาณของหนู ซึ่งเป็นพาหนะนำโรค เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยา เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
2.) ด้านความปลอดภัย ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว และด้านความปลอดภัยทางทะเล โดยมี สำนักปลัดเมืองพัทยา/สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน มณฑลทหารบกที่ 14 ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี อำเภอบางละมุง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาที่ 6 สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา สถานีตำรวจภูธรบางละมุง สถานีตำรวจภูธรหนองปรือ สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน สถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่ สถานีตำรวจท่องเที่ยว 4 กองกำกับการ 2 กองบังคบการตำรวจท่องเที่ยว เมืองพัทยา กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจการตำรวจน้ำ อำเภอศรีราชา บูรณาการร่วมกันเพื่อดูแลการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยแบ่งพื้นที่ดูแลเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้ ในพื้นที่บริเวณชายหาดพัทยา มีการแบ่งเขตว่ายน้ำจำนวน 5 เขต มีจุดบริการช่วยเหลือ จุดรับแจ้งเหตุ จุดพักสายตรวจที่บริเวณชายหาด ศูนย์ไกล่เกลี่ยปัญหาเจ็ทสกีและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งจุดพักสายตรวจมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) โดยควบคุมการเดินเรือที่บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา (แหลมบาลีฮาย) ไปยังเกาะล้าน มีเจ้าหน้าที่ควบคุมบริเวณท่าเรือโดยสารที่บริเวณหาดหน้าบ้าน หาดตาแหวน หาดแสม ในส่วนของบริเวณหาดจอมเทียนมีเขตว่ายน้ำจำนวน 12 เขต มีจุด ให้บริการรับแจ้งเหตุและให้ความช่วยเหลือจำนวน 5 จุด คือ ซอยวัดบุญกัญจนาราม ซอยชัยพฤกษ์ 1- 2 ศูนย์กู้ภัยหาดจอมเทียน และศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว จำนวน 2 จุด คือบริเวณหน้าร้านอาหารครัวเซิร์ฟและแยกชัยพฤกษ์ 2 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาประจำทั้ง 2 จุด ส่วนบริเวณหาดวงศ์อมาตย์กำหนดเขตว่ายน้ำ 7 เขต มีศูนย์กู้ภัยหาดจอมเทียน สำหรับสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน มีเจ้าหน้าที่ดูแลประจำจุดต่างๆ โดยรอบของพื้นที่ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกช่วยเหลือการจราจรในพื้นที่ต่างๆ ของเมืองพัทยา รวมทั้งการเดินทางโดยสารขึ้นลงเรือของนักท่องเที่ยว
สำหรับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาที่ 6 ได้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง เรือ ผู้ควบคุมเรือตลอดผู้โดยสาร โดยมีมาตรการต่างๆ ดังนี้
มาตรการที่ 1. คือ พัทยาโมเดล เพื่อดูแลป้องกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว โดยจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ พร้อมทั้งกำหนดพื้นที่เล่นกิจกรรมทางน้ำ แบ่งเป็นเขตว่ายน้ำ เขตเล่นเรือเจ็ทสกี เขตเล่นเรือลากกล้วย เขตเล่นเรือลากร่ม เขตจอดเรือ เขตจอดเรือภัตตาคารฯ ด้วยการวางทุ่นแบ่งพื้นที่ในการเล่นกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ หากพบมีผู้กระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันที
มาตรการที่ 2 คือ การจัดตั้งศูนย์ควบคุมการจราจรทางน้ำ โดยนำเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ พร้อมด้วยบุคลากร ประจำศูนย์ เพื่อดูแลการจราจรทางน้ำและทางบก
มาตรการที่ 3 คือ การบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วน เมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำในการออกตรวจในพื้นที่ต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน โดยสุ่มตรวจผู้ควบคุมเรือ เพื่อให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้วยความเคร่งครัดตามระเบียบที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจกับผู้โดยสาร ในการสวมเสื้อชูชีพก่อนที่จะออกเรือจากท่าเรือ


มาตรการที่ 4 การสร้างจิตสำนึกของผู้ประกอบการ โดยจัดอบรมเสริมความรู้ให้กับผู้ควบคุมเรือ เป็นเวลา 6 เดือน เมื่อฝึกอบรมเสร็จก็มอบประกาศนียบัตรให้ผู้ควบคุมเรือ
มาตรการที่ 5 จัดระเบียบการประกอบธุรกิจเรือเจ็ทสกีในพื้นที่ ผู้ประกอบการ เจ้าของเรือหรือผู้ครอบครองเรือ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเรือ การโอนกรรมสิทธิ์ ต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ จดทะเบียนใหม่ ยกเลิกทะเบียนเรือของลำเรือใด พร้อมทำประกันภัยควบคู่ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการประกันชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว พร้อมจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยปัญหาเจ็ทสกีและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3.) ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ เมืองพัทยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา โดยการบูรณาการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว ส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการและจัดกิจกรรมการกีฬา และการประชุม ทั้งระดับจังหวัด ภูมิภาค ประเทศและนานาชาติ รวมทั้งกิจกรรมด้านนันทนาการ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ แหล่งเรียนรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม ตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์ วิจัยปัญหาและแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว งานด้านวิเทศสัมพันธ์และประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในกิจการการท่องเที่ยว โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย 6 ช่องทาง อาทิ Facebook Fanpage Instagram Twitter Weibo (เวยป๋อ) YouTube Line@ และกิจกรรมประจำปีได้ที่เว็บไซต์ปฏิทินเมืองพัทยา pattayacalendar.com และเว็บไซต์เมืองพัทยา www.pattaya.go.th ในส่วนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา มีหน้าที่เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านบริการ ท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นําเที่ยว มาตรฐานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว รวมถึงการประสานงานการใช้สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์จากต่างประเทศ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ดึงดูดความสนใจให้อยากเดินทางมาท่องเที่ยว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาการท่องเที่ยว มุ่งสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศอยากมาเยือนในอันดับต้นๆ


ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังความปลอดภัย ยกระดับมาตรฐานของเมืองพัทยา สร้างความอุ่นใจและมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งกรณีนี้จะมีการประชุมร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการอีกครั้ง ขณะที่หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวก็จะต้องดำเนินการจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการตลาด กระตุ้นให้เกิดความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาเหมือนเช่นเดิม