แบ่งปัน

วันนี้ (7 พ.ย.61) เวลา 09.30 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวน SRRT เมืองพัทยา ครั้งที่ 1/2562 และมี ร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีนางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด นางณอัญญา จันทรากาศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุข และสมาชิกทีม SRRT เมืองพัทยา เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน โดยมีทั้งโรคจากการติดเชื้อและโรคเรื้อรังไร้เชื้อ มีผลกระทบโดยตรงกับร่างกายและจิตใจ ปั่นทอนสุขภาพและชีวิต ซึ่งอาจนำมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ ทางเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู่ของประชาชนพฤติกรรม การบริโภคอาหาร หรือแม้แต่ความประมาทในการใช้ชีวิตประจำวัน ความเจริญหลากหลายที่เข้ามามีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม จากปัญหาและสาเหตุเหล่านี้จำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดโรคติดต่อในชุมชนอย่างใกล้ชิด โดยเน้นเป้าหมายหลัก คือ รู้เร็ว รายงานเร็ว ควบคุมโรคเร็ว ป้องกันการแพร่กระจายโรคได้ ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค ส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จำเป็นต้องดูแลแก้ไข ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคไปสู่บุคคล ครอบครัว และชุมชน จึงได้จัดอบรมทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อค้นหาเหตุการณ์ปกติในชุมชนได้อย่างรวดเร็ว
2. เพื่อตรวจสอบสาเหตุของเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว
3. เพื่อควบคุมโรคติดต่อในเบื้องต้นได้ทันเวลา
4. สื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อได้อย่างเหมาะสม

สำหรับการอบรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ กังใจ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา และคณะ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อและการป้องกัน และการวางแผนงานการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อในชุมชน เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้นำความรู้ไปใช้ในการดูแลชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคต่างๆเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีในชุมชนต่อไป