แบ่งปัน

วันนี้ (8 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมครูผู้รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา โดยมี นางสุภาพรณ์ เชิดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยร.ต.อ.(หญิง) กัญรภา มุกดาสนิท ผู้อำนวยการส่วนควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขเมืองพัทยา นางวิลัยวรรณ ผู้เลื่องลือ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด คณะครู
โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาและอำเภอบางละมุง ผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดสถานศึกษา เยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Chonburi Championship และการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To Be Number One Idol ประจำปี 2561 จำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีเปิดฯและร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า เนื่องจากยาเสพติดพบว่ามีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มมากขึ้น เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณการผู้ที่เกี่ยวกับยาเสพติด ปี 2560 พบว่ากลุ่มเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเด็กและเยาวชน จึงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเรื่อง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ฝ่ายป้องกันและบำบัดยาเสพติด จึงได้จัดประชุมพัฒนาการดำเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อรับทราบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันการบำบัด ฟื้นฟูฯ การติดตามและผลการดำเนินงานชมรม To Be Number One ในสถานศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง

อันจะส่งผลดีต่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหา การป้องกันเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะนักเรียนในสถานศึกษา มิให้เข้าถึงการบริโภคยาสูบและสารเสพติดได้โดยง่าย รวมถึงลดปัญหาและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เมืองพัทยาจึงขอความร่วมมือจากสถานศึกษาดังนี้
1.รับสนองพระดำริทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ To Be Number One ร่วมกันโดยรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในกลุ่มเด็กวัยรุ่นและเยาวชน เพื่อตัดวงจรคนรุ่นใหม่ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.ห้ามให้สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมหรือรับการสนับสนุนใดๆจากการผู้ประกอบธุรกิจยาสูบและสารเสพติด
3.ให้ติดป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึกษาทุกแห่งและห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในสถานศึกษา ตลอดจนกำชับให้นักเรียนห้ามสูบบุหรี่ ห้ามใช้สารเสพติด
4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ตลอดจนบุคลากร ศึกษาประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเลิกบุหรี่ไม่ใช้สารเสพติด
5.ให้การสนับสนุนในการผลิตสื่อ นวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเรียนรู้ด้านพิษภัยจากบุหรี่และสารเสพติด
6.ให้ความร่วมมือในการร่วมค้นหา และคัดกรองนักเรียนทั้งภายในสถานศึกษาและพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาหากพบนักเรียนที่สูบบุหรี่หรือเสพยาเสพติดให้ประสานส่งต่อฝ่ายป้องกันและบำบัดสารเสพติด สำนักงานสาธารณสุข เมืองพัทยาเพื่อดูแลบำบัดฯต่อไป
7.ส่งเสริมและสนับสนุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตสังคมบำบัด ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาทั้งในช่วงเวลาและภายหลังการบำบัดฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง
8.ร่วมติดตาม ดูแลช่วยเหลือและให้โอกาสแก่นักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพเข้ารับการศึกษาต่อรวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้กลับไปเสพซ้ำ
ในการนี้ เมืองพัทยาได้มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ควบคุมและรับผิดชอบโครงการและมอบของที่ระลึกให้กับเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน To Be Number One Idol ประจำปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการช่วยกันป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานศึกษาให้หมดไปในอนาคต ซึ่งจะเป็นตัวแทน จังหวัดชลบุรี เข้าสู่ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 ณ ลานชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าชลบุรี…..