แบ่งปัน

วันนี้ (9 พ.ย.61 ) เวลา 10.00 น. นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเมืองพัทยา โดยมี นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข ที่ปรึกษา สสปน. ผศ.ดร. สันติ เจริญพรพัฒนา ที่ปรึกษาโครงการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา นายภูมิพิพัฒน์ กมลนาถ เลขานุการนายกเมืองพัทยา นางปิ่นนาถ เจริญผล ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นางอรวรา กรพินธุ์ ผอ.สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชน หรือ สสปน. ได้ดำเนินโครงการศึกษาและยกระดับขีดความสามารถอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและตอบสนองการพัฒนาระดับพื้นที่ โดยมุ่งเน้นการดำเนินการศึกษาในพื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ ได้แก่ เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดภูเก็ต สสปน. จึงได้ร่วมกับคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการศึกษาโครงการดังกล่าว และมีการเก็บข้อมูลภาคสนาม ทั้งปัญหา อุปสรรค โอกาสและประเด็นแวดล้อมอื่นๆใน 5 เมืองไมซ์ซิตี้ โดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานของ สสปน.ในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค อย่างเป็นรูปธรรม

นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้กล่าวว่า การประชุมในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเมืองพัทยา ซึ่ง สสปน.เป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนให้เดินไปตามแผนแม่บท ทั้งนี้จะเป็นดำเนินการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบ EEC ที่กำหนดให้ชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สุขภาพ การแพทย์ นันทนาการและไมซ์ชั้นนำ ในฐานะเจ้าบ้าน เมืองพัทยามีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุนอย่างเต็มที่ และพร้อมข้ามผ่านสู่โลกยุคดิจิทัล เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ วัฒนธรรมยุคใหม่ตามแนวนโยบายที่วางไว้ (NEO Pattaya) และด้วยความพร้อมในด้านสถานที่เพื่อรองรับการประชุมนานาชาติ เช่น ศูนย์ประชุมพีช (Pattaya Exhibition and Convention Hall – PEACH) ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา(NICE) หรือ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่กำลังจะปรับเปลี่ยนให้เป็นสถานที่จัดงานการแสดงสินค้า หรือกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ EEC รวมทั้งการทำกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวตลอดทั้งปี การท่องเที่ยวนวัตวิถีที่ดึงชุมชน สินค้าพื้นบ้าน วิถีการดำเนินชีวิตมาเป็นจุดขายในด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งการบูรณการการทำงานและความคิดระหว่างภาครัฐ เอกชน และพื้นที่เชื่อมโยงร่วมกัน ในการนำพาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรมไมซ์อย่างเต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ มติในที่ประชุม ได้เห็นชอบในรูปแบบที่ สสปน.นำเสนอ ซึ่งมีความเหมาะสมสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์เมืองพัทยา โดยให้เมืองพัทยาทำงานร่วมกับ สสปน.ภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเพื่อบูรณาการร่วมกัน พร้อมเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะสมาชิกอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อน พัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคให้เป็นรูปธรรมต่อไป