แบ่งปัน

 นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานรับมอบรองเท้าให้กับผู้สูงอายุ จากดร.ดานุ พรหมมินทร์ หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชาติ (สวทช) โดยมีนางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม เข้าร่วมรับมอบรองเท้าฯ ณ ห้องประชุม 221