แบ่งปัน

เมืองพัทยาเดินหน้าแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เตรียมพัฒนา ปรับปรุงสถานีสูบน้ำในพื้นที่เมืองพัทยาเร่งด่วน
วันนี้ (15 พ.ย.) เวลา 10.00 น. นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เครื่องจักรสถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ และสถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (แหลมบาลีฮาย) โดยมีนายวรพต พงษ์พาลี ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้
เมืองพัทยามีสถานีสูบน้ำเสียจำนวน 6 สถานีได้แก่
1.สถานีสูบน้ำเสียลานโพธิ์ (PSL)
2.สถานีสูบน้ำเสียคลองปึกพลับ (PSK)
3.สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ ( PS 7)
4.สถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12)
5.สถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม (PS 1)
6.สถานีสูบน้ำเสียซอยวัดหนองใหญ่ (PSY)


โดยสถานีสูบน้ำเสียพัทยาสายสาม (PS 1) รองรับน้ำมาจาก สถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ ( PS 7) และสถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12) ซึ่งปัจจุบันสถานีสูบน้ำพัทยาสายสาม ปั๊มสูบน้ำเสียจำนวน 7 เครื่อง สามารถใช้งานได้จำนวน 5 เครื่อง ส่งซ่อม จำนวน 2 เครื่อง และเมื่อวันที่ 13 พ.ย. 61 ที่ผ่านมา ช่วงเวลา 20.00 น. วัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องจักรชำรุดเสียหายตามสภาพอายุการใช้งาน ส่งผลให้สถานีสูบน้ำพัทยาสายสามไม่สามารถทำงานได้ ทำให้เกิดน้ำท่วมขังภายในห้องเครื่องสถานีสูบน้ำ จึงได้แก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยนำกำลังเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงพัทยาสายสามทำการสูบน้ำ เพื่อระบายน้ำออกจากสถานีเร่งด่วน สำหรับสาเหตุนั้นเกิดจากวัสดุและอุปกรณ์ของปั้มทำด้วยเหล็ก ประกอบกับน้ำเสียมีสภาพความเป็นกรดเป็นด่าง จึงทำให้ปั้มและวัสดุอุปกรณ์เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ซึ่งไม่สามารถแก้ไขด้วยการหล่อหรือเชื่อมเพื่อซ่อมแซมในพื้นได้ในทันที ซึ่งต้องถอดปั้มน้ำเสียเพื่อนำไปหล่อและทำแบบใหม่ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการซ่อมแซม ซึ่งวันนี้ได้นำปั้มน้ำเสียที่ยกไปซ่อมแซมก่อนหน้านี้ จำนวน 2 เครื่อง ที่ดำเนินการซ่อมแซมเสร็จเรียบร้อยมาติดตั้งเพื่อใช้งานได้ทันเวลา และนำเครื่องจักรที่ชำรุดเสียหายจำนวน 5 เครื่อง ส่งซ่อมแซมเร่งด่วน


ในเวลาต่อมา นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา และคณะได้ลงพื้นที่สำรวจสถานีสูบน้ำเสียหาดพัทยาใต้ (PS 7) ซึ่งมี 2 ระบบ คือ ระบบปั้มสูบน้ำฝน จำนวน 2 เครื่อง ระบบปั้มสูบน้ำเสีย จำนวน 8 เครื่อง ส่วนสถานีสูบน้ำเสียคลองพัทยาใต้ (PS 12) ซึ่งมี 2 ระบบ คือ ระบบปั้มสูบน้ำฝน จำนวน 6 เครื่อง ระบบปั้มสูบน้ำเสีย จำนวน 3 เครื่อง พบว่า ปั้มสูบน้ำมีสภาพชำรุดเสียหายตามกาลเวลา และพื้นที่โดยรอบมีทัศนียภาพที่ชำรุดทรุดโทรม
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา จึงได้มอบหมายให้บริษัทพรอสเพอร์ โซลูชั่น จำกัด ออกแบบและปรับปรุงทัศนียภาพพื้นที่โดยรอบสถานีสูบน้ำให้เป็นระเบียบร้อย สะอาดสวยงามอยู่เสมอ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นายอนุวัตร ทองคำ ผู้อำนวยการสำนักการช่างสุขาภิบาล ดำเนินการจดรายละเอียดปั๊มสูบน้ำเสียที่ชำรุดของแต่ละสถานี เพื่อนำไปเสนอในที่ประชุมสภาพิจารณาในการปรับปรุงสถานีสูบน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามนโยบาย NEO Pattaya ของนายสนธยา คุณปลื้ม ที่ต้องการพัฒนาเมืองพัทยาให้เป็นเมืองที่สะอาด สะดวกและปลอดภัย เปลี่ยนภาพลักษณ์ชายหาดที่ทอดตัวยาวนานกว่า 60 ปีให้เป็นพื้นที่ปราศจากขยะ ปรับภูมิทัศน์ให้สอดรับกับโครงการ EEC สู่ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมยุคใหม่