แบ่งปัน

กองทัพไทยเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยา ปรึกษาหารือในการจัด ประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา 4-8 มี.ค.62

วันนี้ (6 ธ.ค.61) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 132 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา มอบหมายให้ นายบรรลือ กุลละวนิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พล.ท.นฐพล บุญงาน เจ้ากรมข่าวทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะฯ ในโอกาสเข้าหารือเรื่อง จัด“การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16”ในระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ซึ่งมี นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญผล รองปลัดเมืองพัทยา นายธีระศักดิ์ จตุพงษ์ หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา ร่วมให้การต้อนรับ

ด้วยกองทัพไทยกำหนดจัด“การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16”ในระหว่างวันที่ 4 -8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในประเทศอาเซียน จำนวนประเทศเข้าร่วม 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย ซึ่งการเข้าพบผู้บริหารเมืองพัทยาในครั้งนี้เพื่อปรึกษาหารือกับทางเมืองพัทยา ในเรื่องการรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกและด้านการจราจร ซึ่งเมืองพัทยาได้ตอบรับพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยเมืองพัทยาจะทำการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับกองทัพไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในครั้งต่อไป เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสำเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้