แบ่งปัน


ณ นาข้าวบ้านหนองปลาไหล ซอยหนองเกตุใหญ่ 13 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 ร่วมกับชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลหนองปลาไหลและภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคชุมชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวข้าววันพ่อ ครั้งที่ 3 ภายใต้แนวคิด ดำนาวันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ พัทยาก็มีนา สานต่อภูมิปัญญาชาวนาไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิด มีนายธนากร ภูมิจิตร ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ อพท.3 กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์พื้นที่การทำนา ของชาวบ้านตำบลหนอง ปลาไหล โดยการสร้างฐานการเรียนรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย เน้นการเสริมสร้างการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการลงมือเก็บเกี่ยว โดยมีปราชญ์ชุมชนในท้องถิ่นเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ อาทิ นายสมโภชน์ หอมกลั่น อดีตผู้ใหญ่บ้านและนายสว่าง รักษาทรัพย์ เจ้าของวงปี่พาทย์สว่างศิลป์ โดยมีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองปลาไหล ผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรมและการท่องเที่ยว เครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในพื้นที่พิเศษเมือง พัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ให้เกียรติมาร่วมทดสอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก.