แบ่งปัน

เมืองพัทยาจัดประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินอุดหนุนจากส่วนกลาง) โดยมีฝ่ายนิติบัญญัตินำโดยนายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พลเรือเอกศรีวิสุทธิ์ รตารุณ รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา และฝ่ายบริหารนำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยาทั้ง 4 ท่าน ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เลขานุการ-ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา หัวหน้าส่วนราชการนำโดย นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา รองปลัดเมืองพัทยา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ที่ ห้องประชุมทัพพระยา อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา