แบ่งปัน


ทึ่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี นายธิติ จันทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง การดำเนินงานภาคีเครือข่ายด้านการบริการทึ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและด้านอารยสถาปัตย์ในพื้นที่พิเศษ 3 โดยมีตัวแทนกลุ่มโรงแรมและหน่วยที่สนใจเข้าร่วมการประชุม


โดยการประชุมในวันนี้เป็นการชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นทึ่พิเศษสู่การเป็นพื้นที่ต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมสถานประกอบการให้มีการบริการทึ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถรองรับการประเมินระดับมาตรฐานสากล ผ่านการฟังบรรยายในหัวข้อ การสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและเทคนิควิธีประหยัดพลังงานภายในสถานประกอบการที่พัก โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่านผลิตแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ยังมีการชี้แจงการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับรู้แนวทางการปรับปรุงพื้นที่หรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อมด้านอารยสถาปัตย์อันเป็นหลักการออกแบบสากล เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้ ผ่านการบรรยายและการเสวนา กับวิทยากรผู้ชำนาญการอีกด้วย…