แบ่งปัน


นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยส่วนสร้างเสริมสุขภาพ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ สำนักการสาธารณสุข จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของบุคลากร ให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (พ. ศ. 2561-2573) ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อผลักดันให้บุคลากรเมืองพัทยาและประชาชนทั่วไป มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในระดับปานกลางอย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์ในพื้นที่สุขภาวะหรือปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายเพื่อสร้างความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-Communicable diseases; NCDs) อีกทั้งยังเป็นการช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและเป็นการออกกำลังกายไปในตัวอีกทางหนึ่งด้วย


ทั้งนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนประชาชน และพนักงานเมืองพัทยา ร่วมเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟท์ เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดย เมืองพัทยาได้มีการจัดทำติดสติ๊กเกอร์คำนวณแคลอรี่ตามขั้นบันได ตั้งแต่ชั้น 1 ไปจนถึง ชั้น 4 เพื่อให้คนที่ขึ้นลงบันได สามารถคำนวนแคลอรี่ ได้