แบ่งปัน

อพท.จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การดำเนินงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้
เพิ่มเพื่อน

ที่โรงแรมสยามเบย์ชอร์ รีสอร์ท พัทยา นายธิติ จะนทร์แต่งผล ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม บรรยายให้ความรู้ การดำเนินงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีตัวแทนหน่วยงาน เทศบาล องค์กร สมาคม ชุมชน และภาคีเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับ อพท. 3 ได้เข้าร่วมงานเพื่อฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ อาทิ นายสรรเพชร ศุภบวรเสถียร อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา


โดยวันนี้สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 และสำนักบริหารกลาง ร่วมกันจัด “กิจกรรมบรรยายให้ความรู้ การดำเนินงานองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันนามาชงความ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยวด้วยระบบธรรมาภิบาล ตามกระบวนการมีส่วนร่วม ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงาน และสามารถนาความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาหรือปรับใช้ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ อพท. 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ที่มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 ว่าด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีธรรมาภิบาล

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อพท. ได้รับผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อพท. อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากถึงดีมาก จึงกำหนดกิจกรรมที่มุงเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานทรัพยากร การตลาดการทองเที่ยว และกลไกการบริหารการจัดการท่องเที่ยวให้ขบเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยการนำหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบตรวจสอบ หลักความคุ้มค่า และหลักคุณธรรม มาใช้ในกระบวนการบริหารจัดการ โดยให้เจ้าหน้าที่ขององค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสีย/ภาคีเครือข่ายร่วมกันยึดถือในการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี