แบ่งปัน

16_05_24-10_15_40  16_05_24-10_15_47

16_05_24-10_15_52  16_05_24-10_15_58

ภาพ/ ข่าว  อาทิตย์

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นำสื่อมวลชน และผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองพัทยา ผ่านเส้นทางสายการบินแอร์เอเชีย อู่ตะเภา – อุดรธานี ร่วมกิจกรรมโรดโชว์สีสันตะวันออกสู่ภาคอีสาน เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเมืองพัทยา ให้เป็นที่รู้จัก และกระตุ้นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ของกลุ่มคนที่เป็นองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

โดยในวันแรกของการเดินทาง ททท.สำนักงานพัทยา โดย น.ส. สุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา นำคณะเดินทางที่ประกอบไปด้วย ผู้สื่อข่าว และ ผู้ประกอบการสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักในเมืองพัทยา ร่วมเดินทางจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เดินทางไปสู่จังหวัดอุดรธานี ด้วยสายการบินแอร์เอเชีย ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขาย โรดโชว์สีสันตะวันออกสู่ภาคอีสาน 2016 โดยจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี พัทยา ได้เสนอขายสินค้าและบริการแก่กลุ่มเอเยนต์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กลุ่ม Corporate จากพื้นที่อุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อนำสินค้าท่องเที่ยวของพื้นที่จังหวัดชลบุรี ไปจัดทำแพคเกจเสนอขาย และจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลแก่พนักงานบริษัทห้างร้าน หรือ  ข้าราชการจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย และ นักท่องเที่ยวจาก สปป.ลาว มายังพื้นที่ จ.ชลบุรี และ พัทยา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สนามบินนานาชาติ อู่ตะเภา ซึ่งจะเปิดให้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ภายในเดือนมิถุนายน ที่จะถึงนี้

โดยวันแรกนี้ ทาง ททท. ได้นำคณะ ออกเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดอุดรธานี 2 แห่งด้วยกัน คือ วัดป่าภูก้อนที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่านายูง และ ป่าน้ำโสม โดยวัดป่าภูก้อนนี้ นับเป็นศาสนสถาน ที่ตั้งอยู่บนเขา ที่สวยที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ โดยภายในเป็นที่ประดิษฐ์ สถานของ องค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี

วัดป่าภูก้อนเกิดจากสำนึกของการรักษาผืนป่าสงวน ในการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งเป็นวัดป่านาคำน้อย และปลูกป่าทดแทนฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมกว่า 750 ไร่ อย่างถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมและอยู่อาศัยของพระสงฆ์ จากนั้นพระอาจารย์อินทร์ถวายได้พาไปดูป่าภูก้อนที่กำลังถูกสัมปทานตีตราตัดไม้ คณะศรัทธาจึงได้ตัดสินใจสร้างวัด โดยกราบอาราธนาพระอาจารย์ชาลี ถิรธัมโม (ปัจจุบันเป็นพระครูจิตตภาวนาญาณ) เป็นประธานและขวัญกำลังใจในการก่อสร้าง และได้ทำเรื่องขอใช้ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม เพื่อสร้างวัดในเนื้อที่ 15 ไร่ จากกรมป่าไม้ จนได้รับอนุญาตเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2530 ต่อมาได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกรมการศาสนา จนได้รับอนุญาตให้สร้างวัดในวันที่ 3 กรกฎาคม 2530 และมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการตั้งเป็น ‘วัดป่าภูก้อน’ ขึ้นในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยัง อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เพื่อเยี่ยมชมความสวยงามของ ชั้นหินที่เกิดขึ้นจากการสรรสร้างของธรรมชาติและมนุษย์ ซึ่งเป็นความงามและความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในหลายมุมมอง โดยเฉพาะที่มาของการขึ้นทะเบียนเป็นเขตโบราณสถาน ซึ่งขณะนี้ทางกรมศิลปากรก็ได้มีการดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว มีการพบภาพเขียนสีมากกว่า 30 แห่ง ยังพบการดัดแปลงโขดหินและเพิงผาธรรมชาติให้กลายเป็นศาสนสถานของผู้คนใน วัฒนธรรมทวารวดี ลพบุรี สืบต่อกันมาจนถึงวัฒนธรรมล้านช้าง ตามลำดับ ซึ่งร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางสังคมของ มนุษย์ได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ทางกรมศิลปากรจึงได้ดำเนินการขอใช้พื้นที่ ป่าสงวนจำนวน 3,430 ไร่ จากกรมป่าไม้ โดยได้ประกาศขึ้นทะเบียนเขตโบราณสถานไว้ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 98 ตอนที่ 63 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พุทธศักราช 2524 จากนั้นจึงได้พัฒนาแหล่งจนกลายเป็นอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทในที่สุด

สำหรับการจัดกิจกรรมโร้ดโชว์ของทาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยา ก็จะมีขึ้นในวันที่ 23 พ.ค. 59 ที่โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นการนำผู้ประกอบการจากพื้นที่จังอุดรธานี หนองคาย ขอนแก่น และ สปป.ลาว ในฐานะผู้ซื้อ จำนวนกว่า 80 ราย ต่อ จังหวัด มาพบปะเจรจากับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา ในฐานะผู้ขาย ซึ่งทางผู้สื่อข่าวก็จะได้มีการติดตามรายงานการมาโร้ดโชว์ครั้งนี้ว่า จะสามารถกระตุ้นการเดินทางมาท่องเที่ยวยังเมืองพัทยาได้ดีเพียงไร พร้อมกับศักยภาพการเป็นเจ้าบ้านในการรองรับนักท่องเที่ยวของกลุ่ม Corporate

16_05_24-10_16_01  16_05_24-10_16_05 16_05_24-10_16_11  16_05_24-10_16_15

16_05_24-10_16_19  16_05_24-10_16_21

16_05_24-10_16_24  16_05_24-10_16_27