แบ่งปัน

198350

ภาพข่าว / วสุพล

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือจัดกิจกรรมการอ่านออกเสียงในโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา

ที่บริเวณใต้อาคารโรงเรียนอนุบาลเมืองหนองปรือ นาย กิตติศักดิ์ ศิริเลิศ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ได้จัดกิจกรรมการอ่านออกเสียง นักเรียนผู้อ่าน ผู้ปกครองผู้ตรวจ โดยมีผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการศึกษา ในโครงการ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา  ซึ่งในช่วงของกิจกรรมมีผู้ปกครองและเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ทางโรงเรียนมุ่งหวังให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรของสถานศึกษา เพิ่มศักยภาพและเปิดโอกาสให้ชุมชน ได้เรียนรู้และรับข้อมูลต่างๆ รวมทั้งร่วมคิดร่วมตัดสินใจ และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อใช้กิจกรรมที่จัดขึ้นจัดทำแบบแผนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น…..