แบ่งปัน

S__1515534  S__1515535

S__1515536  S__1515537

ภาพ/ข่าว ณิชาภัทร

กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดโครงการเด็กเยาวชนไทยใส่ใจท้องถิ่น

ที่ห้องประชุมอโยธยา โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์พาเลซ ซ.เขาตาโล นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดโครงการเด็กเยาวชนไทยใส่ใจท้องถิ่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปรือ , นาง ปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปรือ และเจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ร.ร.สว่างบริบูรณ์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมโครงการ โดยการอบรมในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรพงษ์ บัวหล้า เป็นวิทยากรอบรมบรรยายในเรื่องความสำคัญของท้องถิ่น , เรื่องสร้างพลัง ปลูกจิตสำนึก อาสารักท้องถิ่น , การสร้างความเข้าใจในความหมายของ “เยาวชนที่ดี สู่การเป็นพลเมืองที่ดี” และการบรรยาย “ท้องถิ่นพัฒนาก้าวไกล เพราะคนรุ่นใหม่ใส่ใจชุมชน”

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชน ที่เป็นทรัพยากรบุคคลที่เป็นความหวัง และเป็นพลังสำคัญของประเทศชาติ ทำนุบำรุงปลูกฝังสั่งสอนเด็กและเยาวชนด้วยความรัก ความเอาใจใส่จากครอบครัวและสังคม ทำให้เด็กและเยาวชนสามารถก้าวสู่อนาคตได้อย่างมั่นคง มีสำนึกที่ดี มีจิตอาสาสาธารณะ สำนึกพลังแห่งความเป็นพลเมืองของชาติ ด้วยการส่งเสริมเด็กและเยาวชนเป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีกิจกรรมด้านการศึกษา การสร้างความเป็นผู้นำ และเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังของชุมชน สังคมของเทศบาลเมืองหนองปรือ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรักและหวงแหนบ้านเกิดของตนเองมากขึ้น สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สร้างจิตสาธารณะในชุมชน อีกทั้งเด็กและเยาวชนจะได้ทำงานเป็นกลุ่มและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคีได้ทั้งความรู้และประโยชน์ สามารถนำกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน……..