แบ่งปัน

13263877_1079439065477604_7149333766065402093_n

ภาพ/ข่าว วาสนา

สภาเมืองพัทยาลงมติเห็นชอบตราข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย และงบประมาณที่เมืองพัทยา

ที่ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา  นาย บรรลือ  กุลละวณิชย์  ประธานสภาเมืองพัทยา ได้เปิดประชุมสภาเมืองพัทยา  สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 โดยมี สมาชิกสภาเมืองพัทยา   และฝ่ายบริหาร ซึ่งนำโดยนายอิทธิพล  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม โดยก่อนที่จะมีการประชุมสภาทางด้านผู้บริหารเมืองพัทยาและประธานสภาได้ร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ที่ได้รับรางวัลชุมชนปลอดขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี ในระดับประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่โรงแรมในเครือฮิลตันได้ร่วมกับ WWF ประเทศไทยและกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดขึ้น

สำหรับวาระที่สำคัญที่ฝ่ายบริหารนำเสนอสภาเพื่อพิจารณาได้แก่ การขอรับความเห็นชอบตราข้อบัญญัติเมืองพัทยา เรื่อง การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย เพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่าย และงบประมาณที่เมืองพัทยาต้องแบกรับมาเป็นเวลานาน จากการจ้างเหมาเอกชนที่เข้ามาดำเนินการ  โดยที่ผ่านมาเมืองพัทยาได้จ้างเหมาเอกชนเข้ามาดำเนินการจัดเก็บ ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยในส่วนของค่าธรรม เนียมที่จัดเก็บได้นั้นมีจำนวนน้อยกว่าที่เมืองพัทยาต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนมาก ทำให้เมืองพัท ยาต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายมาเป็นเวลานานจากการที่ต้องตั้งงบประมาณสำรองไว้ในการดำเนินการดัง กล่าว ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันปริมาณขยะในพื้นที่เมืองพัทยามีจำนวนสูงขึ้นกว่าวันละ 300 ตัน และอาจสูงถึง 350-400 ตันในช่วงวันหยุด โดยเฉพาะขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่อง จากปัจจัยของการเติบโตของสังคมเมืองที่มีองค์ประกอบการของสถานพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดกลางและเล็กเกิด ขึ้นมากมายซึ่งก็ทำให้ยอดของผู้ป่วยสูงขึ้นไปด้วย โดยขยะเหล่านี้จำเป็นต้องขนถ่ายไปยังพื้นที่ของเทศบาลนครนนท์เพื่อกำจัด จึงทำให้มีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องการขนส่งมากขึ้น ซึ่งจากนี้จะได้มีการเสนอให้ตราข้อบัญญัติใหม่เพื่อปรับอัตราให้มีความเหมาะสม โดยคิดในอัตรา 19-24 บาท ต่อ กก. ขณะที่ในส่วนของการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยนั้น แต่เดิมได้กำหนดค่าเก็บและขนถ่ายจากบ้าน เรือนประชาชนในปริมาณวันละไม่เกิน 20 ลิตรและไม่เกิน 500 ลิตรในอัตราเดือนละ 20 บาท แต่ด้วยตามกฎกระทรวงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ได้กำหนดให้จัดเก็บเดือนละ 40 บาทหรือเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัว จึงได้มีการนำเสนอให้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับกฎกระทรวงต่อไป ทั้งนี้ในส่วนของที่ประชุมสภาเมืองพัทยาได้มีการพิจารณาใน 3 วาระรวด ก่อนลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการตราร่างข้อบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจากนี้จะได้มีการนำผลสรุปเสนอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เพื่อลงนามและประกาศใช้อย่างเป็นทางการต่อไป…