แบ่งปัน

S__11550738 S__11550737

ภาพข่าว/อำนวยชัย มลิลา

งานสัปดาห์วันสหกรณ์แห่งชาติครบ 100 ปี สหกรณ์ไทย

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบางละมุง นาย คมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ งานสัปดาห์สหกรณ์แห่งชาติ โดยมี นาย ชาคร กัญจนวัตตะ นายอำเภอบางละมุง นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี นาย มานพ ศิริมาก ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบางละมุง จำกัด เป็นประธานในการจัดงานและกล่าวให้การต้อนรับ โดยมีกลุ่มคณะกรรมการสหกรณ์ในเขตจังหวัดชลบุรี และสมาชิกเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งในปี 2559 นี้ สหกรณ์จะครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี จึงได้เตรียมจัดงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 จังหวัดชลบุรี” โดยขบวนการณ์สหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงาน ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมวันสหกรณ์แห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความสมัครสมานสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดชลบุรี                 ซึ่งการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2559 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตลอดทั้งวันมีกิจกรรมมากมายประกอบด้วยการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ทำบุญถวายปิ่นโตและจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ กิจกรรมการวางพานพุ่มสักการะและกล่าวสดุดีพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” การแข่งขันกีฬา สร้างความสามัคคี กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ กิจกรรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ ในส่วนบรรยากาศของงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงค่ำนั้นได้มีการแสดงวงดนตรีจาก มทบ 14 ขับกล่อมบนเวที และการมอบใบประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ที่ได้รับการประเมินธรรมภิบาลที่ดีมาก การมอบเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 2 แห่ง และการจับของรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจอีกด้วย   ความเป็นมาของ วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากเป็นวันที่สหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ ที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจดทะเบียนจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์(นายทะเบียนสหกรณ์ในขณะนั้น) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรกของไทย ซึ่งเป็นนิติบุคคลสหกรณ์แห่งแรกในสยามประเทศ           สำหรับกิจกรรม วันสหกรณ์แห่งชาติ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาคุณขององค์ผู้ให้กำเนิด “สหกรณ์” กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ไม่ใช่เป็นเพียงผู้รับจดทะเบียนเท่านั้น แต่เป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ผู้ปูพื้นฐานและทรงเป็นกำลังสำคัญในการเผยแพร่และจัดตั้งขยายกิจการสหกรณ์