แบ่งปัน

S__4612106   S__4612108

ภาพ /ข่าว อาทิตย์

ประชุมกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือประจำเดือนมิถุนายน 2559

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 3 มิถุนายน 2559 ที่เวทีสวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้มีการประชุมประจำเดือนของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในพื้นที่ โดยมี นาย นิยม เที่ยงธรรม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมพบปะสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรี โดยมีหัวข้อบรรยายเรื่อง สตรีเปลี่ยนโลกสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

โดยปัจจุบัน สภาวะแวดล้อมของโลกเปลี่ยนไป จากความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ฝนไม่ตกต้องตามสภาวะที่ควรจะเป็น โลกร้อนขึ้นภาวะเรือนกระจก ซึ่งมีสาเหตุนานานัปการ แต่โดยสาเหตุหลักก็มาจากการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์  ฉะนั้นทำอย่างไรให้ขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสตรีควรมีความรู้และบทบาทในการช่วยกันลดความต้องการใช้พลังงาน หรือ เลือกใช้เทคโนโลยีหรือการพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสภาวะของโลกที่ดีขึ้นในอนาคต