แบ่งปัน

S__34512902

ภาพ/ข่าวสันติ

ประชุมเตรียมการวางแผนขั้นต้น สำนักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร ประจำปี 2559

    ที่ โรงแรมไอยราแกรนด์ เขาพระตำหนักพัทยา พลตรี วิทยา ขันธอุบล ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาเตรียมการวางแผนขั้นต้น กลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือน ประจำปี2559 หรือ กฝกร.กฝร.59  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากส่วนกรมสรรพกำลังกลาโหม  เหล่าทัพและกิจการพลเรือนการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ตามคำสั่งกองทัพไทยเฉพาะที่ 239 / 58 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 58 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้อำนวยการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2559 ได้กรุณาอนุมัติให้มีการจัดฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี 2559 หรือกิจการพลเรือนทหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบพัฒนาแผนด้านกิจการพลเรือนตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันออก และเพื่อทดสอบการจัดตั้งศูนย์ประสานงานพลเรือนทหาร ซึ่งกรมกิจการพลเรือนทหารได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องในสายงานด้านกิจการพลเรือน ทั้งภาครัฐและเอกชน มาร่วมการฝึกในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนภาวะไม่ปกติ ตั้งแต่ขั้นปกติ ขั้นตอบโต้และการป้องกันประเทศ โดยวันที่10-13 พฤษภาคม 59 และการฝึกภาคสนาม วันที่ 20-24 มิถุนายน 59 ได้พิจารณาการฝึกภาคสนามโดยเน้นการอพยพประชาชนจากพื้นที่การรบ โดยในปีนี้ซึ่งจะใช้สถานที่การฝึก ณ.ชายแดนทหารมณฑลทหารบกที่ 25 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอ กันทลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นลำดับต่อไป…