แบ่งปัน

350066   350067

350068   350069

ภาพข่าว / วสุพล   

  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารจัดประชุมผู้ปกครองในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

ที่ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นาย วิษณุ ผสมทรัพย์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร  จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงกันอย่างพร้อมเพียง เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนที่จะเข้ารับการศึกษาภายในโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้รับทราบนโยบายการจัดการเรียนการสอนรวมถึงข้อปฏิบัติข้อห้ามต่างๆของทางโรงเรียน เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้รับทราบไปในแนวทางเดียวกัน  เชื่อมความสัมพันธ์อันดีในการเข้าเรียนในระดับชั้นใหม่ระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครูของโรงเรียนอีก และหลังจากที่มีการประชุมผู้ปกครองเสร็จแล้วมีการมอบตัวนักเรียนและแบ่งนักเรียนไปในห้องต่างๆเพื่อเป็นการพบและแนะนำครูประจำชั้นให้นักเรียนและผู้ปกครองรับทราบอีกด้วย….