แบ่งปัน

351300   351301

351313   351314

ภาพ/ข่าว วสุพล

พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2559
ที่ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) นาย วัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบการศึกษาใน โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2559 โดยมีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาย ชูศักดิ์ ศรีวัจณะพงษ์ รองประธานสภาเมืองพัทยา นายบรรจง บัณฑูรประยุกต์ นาย รัตนชัย สุทธิเดชานัย สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยคณะครูผู้ และผู้เข้าร่วมโครงการได้มาเข้างานกันอย่างพร้อมเพียง 
สำหรับโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน ประจำปี 2559 ได้มีการอบรม 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษารัสเซีย และหลักสูตรภาษาจีน ให้กับประชาชนทั่วไป เด็กและเยาวชนที่ด้วยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่เมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เมืองพัทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังเป็นการให้ประชาชนได้ใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและค้าขายกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อีกด้วย 
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการอบรมทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2559 รวมทั้งสิ้น 100 ชั่วโมง โดยมีผู้จบหลักสูตรทั้งสิ้น จำนวน 64 คน