แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ โรงแรม Pullman พัทยา ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) เป็นประธาน เปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ภาคตะวันออก เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


ดร. บัณฑิต ตั้งประเสริฐ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรทัศน์ (กตป.) กล่าวว่า สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะหรือ Public Hearing ของโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ได้แสดงความคิดเห็นในประเด็นการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของกสทช. ด้านกิจการโทรทัศน์ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนการปฏิบัติงานของกสทช. และเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของกสทช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA จะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลนำไปวิเคราะห์และสกัดข้อมูลออกมาเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช. ก่อนนำข้อมูลที่ได้รับนำไปเสนอต่อรัฐสภาในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เพื่อให้ข้อคิดเห็นได้กำหนดมาเป็นเชิงนโยบายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำรายการที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้ชมในอนาคตต่อไป


ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมิณผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพ.ศ. 2563และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 22 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทช. มีหน้าที่ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการและการบริหารงานของกสทช. สำนักงานกสทช. และเลขาธิการกสทช. พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของกสทช. ตามมาตรา 26 และเปิดเผยรายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ


เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้