แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่โรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี การท่าเรือแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 โครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลองโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ให้แก่กลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ศึกษา ทั้งหน่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป โดยได้รับเกียรติจากนายวุฒิศักดิ์ สิงหเดโช นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธีเปิด

โดยมีเรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ ZOOM ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้นำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเล ก่อนการสำรวจพร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้เข้าร่วมประชุม ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อแนวทางทางการวางแผนการสำรวจทางทะเล เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชายฝั่งความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง ซึ่งจะนำไปพิจารณาประกอบปรับปรุงแผนงานให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป

เรือเอกกานต์ เมนะรุจิ รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนของการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวว่าปัจจุบัน การท่าเรือแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 เพื่อขยายขีดความสามารถและศักยภาพในการส่งออกของประเทศไทยให้มากขึ้นซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 ทั้งนี้เพื่อคาดการณ์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในระยะยาว หากพบว่าโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่เพิ่มเติม ดังกล่าวกำหนดให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้บริการท่าเรือร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ดำเนินการแก้ไขผล กระทบที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและเพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะก่อสร้างการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้จัดให้มีการศึกษาการทับถมของตะกอนและการกัดเซาะชายฝั่งให้ครอบคลุมพื้นที่เพิ่มเติมตั้งแต่อ่าวแหลมฉบังถึงอ่าวพัทยา วัดความเร็วของกระแสน้ำ อัตราน้ำขึ้นน้ำลงต่างๆมาประกอบกันโดยใช้แบจำลองทางคอมพิวเตอร์ โดยให้คอมพิวเตอร์ได้จำลองสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นการคาดการอนาคตของผลกระทบต่างๆ ถ้าได้ดำเนินการสร้างสื่งก่อสร้างที่ยื่นเข้าไปในทะเลจะมีผลกระทบอย่างไร เพื่อหาแนวทาววิธีการเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวให้กับประชาชน โครงการมีระยะเวลาจ้าง 1 ปี เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลต่างๆ ของน้ำทะเลใน 2 รอบฤดู เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลในการจำลองสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ มีส่วนได้เสียเพื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการและแผนการสำรวจทางทะเลก่อนการสำรวจ

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้