แบ่งปัน

32305  32306

32307  32308

ข่าว/ภาพ/สุชาติ

เทศบาลตำบลหนองปลาไหลร่วมกับกลุ่มพลังมวลชนปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

ที่บริเวณฝายน้ำล้นหนองปลาดุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล เทศบาลตำบลหนองปลาไหล มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยกลุ่มพลังมวลชนมีองค์กรการกุศล สถานศึกษาคณะครูนักเรียน หน่วยงานวิสาหกิจและประชาชนในตำบลหนองปลาไหลมีกลุ่มพัฒนาสตรี ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้มาร่วมใจกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปีในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ 84  พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 โดยมี นาย เฉลิม เกตุแจ้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ มีนายภิญโญ หอมกลั่น นายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในวันนี้ว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลและสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและป่า เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เพื่อสร้างสำนึกให้ประชาชนรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างความสัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่นอีกด้วย…..