แบ่งปัน

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้

วันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายมาโนช หนองใหญ่ รองนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน โดยมี นายกนก เข็มนาค ผู้ชำนาญการสิ่งแวดล้อม นายชนาวิทย์ สรรพศิริ วิศวกรโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เข้าร่วมประชุม

เมืองพัทยาในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอและสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดให้มีแผนพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคแห่งใหม่ที่เกาะล้าน เพื่อเป็นท่าเทียบเรือสำหรับขนส่งสินค้าที่จะช่วยแบ่งเบาภาระการใช้งานของท่าเทียบเรือท่าหน้าบ้านซึ่งเป็นท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของเกาะล้านที่มีอยู่ในปัจจุบัน เมืองพัทยาได้จัดจ้างที่ปรึกษาให้ดำเนินการศึกษาสำรวจและออกแบบท่าเทียบเรือแห่งใหม่ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน รวมทั้งจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละระยะเริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดตามแผนของการศึกษาโครงการ


โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้าน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม ของการพัฒนาท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้านเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการขนส่งทางน้ำโดยพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อดำเนินการออกแบบเบื้องต้นโครงการท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้านจากพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุด เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือสาธารณูปโภคเกาะล้านที่ได้ดำเนินการออกแบบไว้เบื้องต้นเพื่อนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป

เพิ่มเพื่อน
ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้