แบ่งปัน

S__3424306

ภาพ  / สุพจน์   ข่าว  / วาสนา    

    สภาเมืองพัทยาไฟเขียวอนุมัติ งบประมาณ 14 ล้านบาท โครงการก่อสร้างกำแพงหินก่อป้องกันการกัดเซาะระบบรวบรวมน้ำเสีย หาดวงศ์อมาตย์  ก่อนหมดวาระฝ่ายบริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา

ที่ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา  นาย บรรลือ  กุลละวณิชย์  ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 โดยมี ฝ่ายบริหาร นำโดยนายอิทธิพล  คุณปลื้ม  นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยาทั้ง 4 เขต และ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ถือว่าเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายก่อนที่ผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา จะหมดวาระลง

โดยก่อนที่จะมีการประชุมทางนายอิทธิพล  คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาได้ให้เกียรติมอบเสื้อพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับคณะกรรมการชุมชนผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่นของเมืองพัทยา   ประจำปี  2559  เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม  ผู้ที่ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้สังคมได้รับรู้ และเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคคลที่มีความประพฤติปฏิบัติดีต่อไป  โดยในปีนี้มีผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้รับโล่เกียรติคุณจำนวน 15 คน และได้รับใบประกาศเกียรติคุณจำนวน 40 คน

สำหรับวาระสำคัญในการประชุมสภาครั้งนี้เป็นเรื่องของการขออนุมัติจ่ายขาดสะสมจำนวน 14 ,760,000  บาท เพื่อเป็นค่าดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงหินก่อป้องกันการกัดเซาะระบบรวบรวมน้ำเสีย หาดวงศ์อมาตย์ ซึ่งเป็นโครงการที่ส่วนจัดระบบป้องกันและระบายน้ำ สำนักการช่างสุขาภิบาลนำเสนอผ่านมายังฝ่ายบริหารเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาเมืองพัทยา  โดยโครงการดังกล่าวจะมีการก่อสร้างกำแพงหิน พร้อมยาแนวร่องด้วยปูนซีเมนต์ตลอดแนว 810 เมตร , ก่อสร้างปูทางเท้าใหม่พื้นที่ 68 ตารางเมตร, งานซ่อมแซมทางเท้าที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม ตลอดทั้งงานปรับแต่งกำแพงดินความยาว 60 เมตร

ทั้งนี้เพื่อแก้ไขป้องกันมลพิษทางน้ำ  ปัญหาการรวบรวมน้ำเสียและบำบัดน้ำเสีย  รวมถึงการระบายน้ำในพื้นที่หาดวงศ์อมาตย์ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นำเสนอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา  โดยประชุมสภามีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการและเน้นย้ำให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและการบูรณาการที่ยั่งยืนเพื่อให้คุ้มค่ากับงบประมาณที่จัดสรรให้ไปดำเนินการในแต่ละโครงการ

ขณะที่วาระเรื่องการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนจัดเก็บขนถ่ายมูลฝอยชุมชน เมืองพัทยา ทางด้านสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้กล่าวถึงประเด็นเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย โดยเฉพาะขยะตกค้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา และอาจทวีความรุนแรงขึ้นจนเป็นปัญหาบานปลายหากไม่รีบดำเนินการหาแนวทางจัดการแก้ไข โดยปัญหาขยะจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ในเรื่องของความไม่สะอาด  นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปัญหาการจัดการจราจรในเมืองพัทยาตั้งปรับเปลี่ยนจัดการให้รัดกุมมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจราจรที่ติดขัดและลดปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ซึ่งขอให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทั้ง สภาพพื้นผิวถนน การติดตั้งไฟส่องสว่าง การติดตั้งสัญญาณไฟจุดกลับรถต่างๆ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้ถนน  จึงฝากให้คณะบริหารเมืองพัทยาชุดต่อไปได้หาแนวทางจัดการแก้ปัญหา เพราะถ้าปล่อยไว้นานอาจทำลายภาพลักษณ์ และภูมิทัศน์ในเมืองพัทยาจนยากต่อการแก้ไขได้ นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของปัญหาการจัดการจราจรในเมืองพัทยาตั้ง…