แบ่งปัน

S__4923398   S__4923399

ภาพ อาทิตย์  ข่าว อาทิตย์

ชุมชนบ้านล่างหนองสมอเปิดการอบรมฝึกอาชีพให้กับพี่น้องในชุมชน

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 12 มิถุนายน 2559 ที่ทำการชุมชนบ้านล่างหนองสมอ อบรมการการนวดแผนไทยและการนวดฝ่าเท้ารวมถึงการอบรมการทำยาหม่องน้ำ ซึ่งพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นาย มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมี นาย สุรินทร์ ทองลอย กล่าวรายงานถึงการดำเนินโครงการ โดยชาวชุมชนได้ทำการปลูกพืชสมุนไพรในพื้นที่ป่าชุมชนด้วย

ทางชุมชนบ้านล่างหนองสมอ ได้ทำโครงการส่งเสริมอาชีพ โดยใช้ชื่อโครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามวิธีแห่งความพอเพียง ซึ่งมีพี่น้องในชุมชนให้ความสนใจมาร่วมรับการอบรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นถือเป็นความรู้ทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าอย่างยิ่งเพราะเป็นรากฐานของสังคมที่มีการสั่งสมสืบทอดมา สามารถส่งเสริมการนวดแผนไทยในชุมชน สร้างกระบวนการจัดการประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาใช้ทำลูกประคบ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพเกิดรายได้แก่คนในชุมชน โดยวันนี้มีการฝึกอบรมพัฒนาภูมิปัญญาไทย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ รวม 3 หลักสูตร 1 หลักสูตรการนวดฝ่าเท้า การนวดแผนไทย และการทำยาหม่องน้ำ ซึ่งชุมชนบ้านล่างหนองสมอได้เล็งเห็นความสำคัญของภูมิปัญญาไทย จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อชุมชนจะได้เกิดการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเอง