แบ่งปัน

S__3661909

ภาพข่าว / วาสนา 

    นายอำเภอบางละมุง เปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรตามความต้องการของชุมชน  บรรเทาภัยแล้ง ที่ต.หนองปลาไหล พร้อมตรวจเยี่ยมกำรดำเนินการ

       ที่สถานที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.หนองปลาไหล  นาย ชาคร  กัญจนวัตตะ  นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานเปิดโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชน  เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559   โดยมี นาย บุญลือ  คงสูงเนิน  เกษตร อ.บางละมุง  และนาย สุทัศน์  บุตรนนท์  กำนัน ต.หนองปลาไหล  นาย ยุพวรรณ  บุตรนนท์  ผู้ใหญ่บ้าน ม.6 ประธานโครงการ พร้อมด้วย ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านทั้ง 9 หมู่บ้านใน ต.หนองปลาไหลเข้าร่วมเปิดโครงการ

นาย บุญลือ  คงสูงเนิน  เกษตร อ.บางละมุง  กล่าวว่า  กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยหมู่ที่ 7 ต.หนองปลาไหล  ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้งปี 2558/2559 เพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 132 ตัน  งบประมาณ 735,240 บาท เป็นค่าวัสดุ 411,240 บาท  และค่าจ้างแรงงาน 324,000 บาท โดยใช้วัตถุดิบในการผลิตจากท้องถิ่น  ประกอบด้วย มูลไก่  แกลบดิบ  มูลโค  และน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งว่าแผนการผลิตเป็น 3 ครั้ง ๆละ 44 ตัน ในระยะเวลา 21 วัน โดยดครงการนี้ดำเนินการขึ้นเพื่อขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้วตามนโยบายของรัฐบาล โดยเกษตรกรใน อ.บางละมุง มีอาชีพหลักคือเพาะปลูกพืชไร่  ไม้ผล ไม้ยืนต้น  จากสภาพปัญหาภัยแล้งส่งผลกระทบกับเกษตรกรทุกตำบล ในเรื่องของการเพาะปลูก  การจ้างงาน  และค่าครองชีพ  ตลอดเรื่องความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีพที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของปัยหาภัยแล้ง  ประชาชนในชุมชนแก้ปัญหาโดยมีมติให้จัดตั้งกลุ่มทำโครงการเพื่อช่วยเกษตรกรในพื้นที่ว่างแผนพัฒนาอาชีพ นอกภาคการเกษตรของตนเอง  เพื่อเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้  ลดค่าใช้จ่ายในหมู่บ้าน  โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติในเชิงบูรณาการกับกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกร

ด้านนายชาคร  อำเภอบางละมุง  กล่าวว่า  จากที่ได้ลงดูพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของ ต.หนองปลาไหล ซึ่งอยู่ในพื้นที่ ม.7 พบว่ามีการดำเนินการในระยะแรกได้ดีมีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้โดยเริ่มมีการบรรจุปุ๋ยใส่กระสอบเพื่อเตรียมไปวางจำหน่ายให้ประชาชนและเกษตรกรในชุมชนในไปใช้ได้แล้ว แต่แผนในอนาคตก็จะต้องต่อยอดให้มีการขยายผลผลิต  ผลิตภัณฑ์ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มช่องทางในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและกลุ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นด้วย …