แบ่งปัน

S__5070855   S__5070856

S__5070857   S__5070858

ภาพข่าว/อำนวยชัย มลิลา

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย

นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านการอบรมนวดแผนไทย “รุ่นหัตถ์เพชร 11 และ 12 ที่ สวนอาหารเรือนไทย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้เข้าอบรม        ตามที่สำนักพัฒนาสังคมได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป โดยเมืองพัทยาได้อนุมัติเงินงบประมาณ เพื่อดำเนินการกิจกรรมตามโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเมืองพัทยาได้รับการฝึกอบรมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเองและครอบครัว ชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของชุมชนให้ได้มาตรฐาน ตลอดจนรู้จักการรู้รักสามัคคีภายในชุมชน ด้วยการรวมกลุ่มเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง        ทั้งนี้โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป โดยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรม 2 กิจกรรม ได้แก่  กิจกรรมที่ 1 อบรมอาชีพระยะสั้นแก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 3 หลักสูตรๆ ละ 30–40 คน ประกอบด้วย1. หลักสูตรนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ แบ่งเป็น – อบรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (นวดตัว) 150 ชั่วโมง – อบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง โดยวิทยากรจากโรงพยาบาลพนัสนิคม จ.ชลบุรี 2. หลักสูตรอบรมเบเกอรี่และขนมไทย ระยะเวลา 14 วัน โดยวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญร้านขนมเบเกอรี่ กอล์ฟกะแก้ว ขนมไทยจากร้านอัมรา  3. หลักสูตรอบรมอาชีพความสวยความงาม ได้แก่ ขัดหน้า นวดหน้า แต่งหน้า ถักเปีย เกล้าผมอย่างง่าย เพ็นท์เล็บจริงและเล็บปลอม รวมระยะเวลา 10 วัน โดยวิทยากรจากศูนย์ฝึกอบรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ และจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเพ็นท์เล็บ กิจกรรมที่ 2 อบรมอาชีพสัญจรในชุมชน

ในครั้งนี้เป็นการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในการดำเนินการกิจกรรมที่ 1 ในการอบรม นวดแผนไทย “รุ่นหัตถ์เพชร 11 และ 12 ซึ่งในแต่ละหลักสูตร มีวิทยากรที่มีความรู้ ทักษะ ความชำนาญในสาขาวิชาชีพเฉพาะ หลากหลายสถาบันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การอบรมครั้งนี้เมืองพัทยาสนับสนุนการอบรมฟรี ตลอดทั้งหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพต่างๆ สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มและชุมชนเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และในภาวการณ์ปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว การดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพมีการแข่งขันค่อนข้างสูง มีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งสภาพบ้านเมืองในปัจจุบันที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ ราคาสินค้าโดยทั่วไปได้ปรับตัวสูงขึ้นประชาชนจึงต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับงานบริการและค้าขายเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีการแข่งขันสูง ดังนั้นการประกอบอาชีพในปัจจุบันจึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงรายได้หลักเพียงอย่างเดียว การสนับสนุนให้ประชาชนโดยทั่วไปมีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มพูนรายได้ตลอดจนพัฒนาเพิ่มศักยภาพให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพเพิ่มขึ้น เพื่อนำไปเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้ประชาชน สอดคล้องตามหลักการและปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นอย่างดี