แบ่งปัน

S__2228232   S__2228233

ภาพ / ข่าว – ณิชาภัทร

เมืองพัทยาประชุมทบทวนการจัดระเบียบพื้นที่รอบบริเวณการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์

สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมการจัดระเบียบพื้นที่ตลาดลานโพธิ์ช่วงก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์ใหม่ มีบันทึกคำสั่งรักษาการปลัดเมืองพัทยา ให้หน่วยงานรับผิดชอบทบทวนการการจัดระเบียบพื้นที่รอบบริเวณการก่อสร้างศูนย์พัทยารักษ์ หรืออาคารหน่วยกามโรคและโรคเอดส์ ทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุดตามอายุการใช้งาน วงเงินก่อสร้าง 27,056,100 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 450 วัน  โดย นาย รณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมในเรื่องดังกล่าว เพื่อร่วมพิจารณา 2 กรณี คือเรื่องพื้นที่จอดรถบริเวณลานเอนกประสงค์ด้านหลังสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เนื่องจากส่วนวิศวกรรมก่อสร้างเมืองพัทยาได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นการสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ให้ประชาชนใช้ออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ซึ่งไม่ได้สร้างเพื่อใช้เป็นที่จอดรถจึงเกรงว่าพื้นที่ดังกล่าวอาจจะรับน้ำหนักไม่ไหว ส่งผลให้เกิดความชำรุดเสียหายให้กับพื้นผิวลานเอนกประสงค์ และอีกกรณีคือการจัดระเบียบพื้นที่ขายของ 37 ราย ผู้ประกอบการค้า บริเวณลานจอดรถด้านหลังสวนสาธารณะลานโพธิ์นาเกลือ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่สาธารณะ ในที่ประชุม นายรณกิจ รองนายกเมืองพัทยา ประธานในที่ประชุม กล่าวว่า ต้องรายงานสรุปการประชุม ให้เทศกิจไปดูเรื่องรายละเอียดการจอดรถ แล้วเชิญพี่น้องประชาชนชาวนาเกลือมารับฟังผลดีผลเสียเรื่องที่จอดรถ และปัญหาของการจัดระเบียบพื้นที่ขายของ 37 ราย ต่อจากนั้นจึงส่งเรื่องให้ผู้บริหารชุดต่อไปพิจารณาและสั่งการว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรในปัญหาดังกล่าว………..