แบ่งปัน

S__5021702    S__5021703

ภาพ / ข่าว อาทิตย์

เทศบาลเมืองหนองปรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางครอบครัว ตามโครงการส่งเสริมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนประจำปี 2559

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 15 มิ.ย. 59 ที่ห้องประชุม โรงแรม อีสตินี่ รีสอร์ท พัทยา นาย เอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม ให้กับอาสาสมัครของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้บริการและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางครอบครัว โดยมีคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี จำนวน 50 คน เข้ารับการอบรม

ปัญหาความรุนแรงของเด็กสตรี และ บุคคลในครอบครัว เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน ในปัจจุบัน สถานการณ์ขยายวงกว้างและมีระดับความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรีและ ผู้สูงอายุ ปัญหาดังกล่าวกลายเป็นปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ทุกคนในสังคมจะต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบาย และสนับสนุนกลไกการทำงาน ด้านครอบครัว ซึ่งทางเทศบาลเมืองหนองปรือได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวขึ้น ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา โดยมีบทบาทหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางส่งเสริมและพัฒนาสถาบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็ง เป็นตัวแทนของประชาชนในการสำรวจข้อมูล วางแผนและประสานความร่วมมือจากหน่วยราชการเพื่อแก้ปัญหาที่เฝ้าระวังป้องกันปัญหาครอบครัวในท้องถิ่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในวันนี้ ก็เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะ เทคนิควิธีการการให้คำปรึกษาแก่ครอบครัว รวมถึงพัฒนาศักยภาพกลไกการทำงานด้านครอบครัวของศูนย์พัฒนาครอบครัว ให้มีความเข้มเข้มแข็ง  สามารถเป็นศูนย์กลางการคุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยา และส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างเป็นระบบ