แบ่งปัน

S__4513876

ภาพข่าว/ วาสนา

 เมืองพัทยาประชุมหารือทุกสำนักฯ ในสังกัด หารือการขับเคลื่อนการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีไทยสานนโยบายรัฐบาล

ที่ห้องประชุม242 ศาลาว่าการเมืองพัทยา นาย ชนัฐพงษ์ ศรีวิเศษ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนดำเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการอำนวยการปีท่องเที่ยววิถีไทย ปี 2559 ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานท่องเที่ยววิถีไทย โดยให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งเรื่องที่ประชุมพิจารณา ประกอบไปด้วย การจัดหาเจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำในที่สาธารณะและควบคุมราคาการใช้บริการไม่ให้สูงจนเกินไป ตลอดจนสำรวจตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่หากมีความเสื่อมโทรมให้ปรับปรุงและพัฒนาให้พร้อมรับนักท่องเที่ยว กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวบริเวณชายหาด โดยจัดทำหอสังเกตการณ์ การ์ดชายหาด อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้ครบทุกพื้นที่ภายในปี 2559 สนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม โดยสำรวจและกำหนดเป็นแผนการดำเนินงานในระยะสั้น-กลาง-ยาว และสนับสนุนการนำเสนอมาตรการ วิธีการที่จะนำรายได้จากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ กลับไปเป็นงบประมาณของท้องถิ่นชุมชน เพื่อบริหารจัดการในพื้นที่นั้น ๆ ทั้งนี้ประธานในที่ประชุมเน้นย้ำให้ทุกสำนักฯ รวบรวมเป็นรายงานส่งสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เพื่อนำเสนอจังหวัดชลบุรีรับทราบต่อไป