แบ่งปัน
3788   3789
3790   3791
ภาพ/ข่าว อัมพร
ป.ป.ส.อาเซียนจัดสัมมนาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
  โรงแรมดุสิตธานีพัทยา  นาย ณรงค์   รัตนานุกูล  เลขาธิการ ป.ป.ส.  นางนฤมล  ช่วงรังษี เลขาธิการ ป.ป.ส.  พร้อมด้วย ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.ผู้แทนจากประเทศอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ   และคณะอาจารย์นักวิชาการจากเครือข่ายองค์กรวิชาการสารเสพติดเข้าร่วมประชุมกว่า 100 คน เข้าร่วมสัมมนาเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน  ร่วมพูดคุยถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำรวมไปถึงการร่วมผลักดัน ASEAN Drug Monitoring Report ประจำปี 2015 เข้าสู่การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters ASOD ) ครั้งที่ 37 ณ.ประเทศไทยในเดือนสิงหาคม
       สำนักงานความร่วมมือด้านยาเสพติดอาเซียน หรือ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นกลไกความร่วมมือระดับปฏิบัติระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการทำงานร่วมมือระหว่างประเทศในสมาชิกในการควบคุมการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  โดยสำนักงาน ป.ป.ส.และที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนได้รับรองกลไกนี้แล้ว
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกร่วมกันหลายครั้งภายใต้กรอบความร่วมมือของสำนักงาน ป.ป.ส.อาเซียน  และเพื่อรับมือกับผลกระทบจากการรวมเป็นประชคมอาเซียนในปี 2558 ประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน   เพื่อยกระดับการเก็บข้อมูลละการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศสมาชิกให้สมาชิกบ่งชี้แนวโน้มของสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน  ข้อเสนอนี้ได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกประเทศในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติดอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์  และได้รับการรับรองจากที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซีย