แบ่งปัน

29198   29199

ภาพ/ข่าว/นิพล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโป่ง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสำเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี

ที่โดมเอนกประสงค์หน้าเทศบาลตำบลโป่งนาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโป่ง อสม.ตำบลโป่ง และ เด็กนักเรียนจากโรงเรียนวัดโป่ง เข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพียง โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.หนองปรือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาของยาเสพติด

สำหรับโครงการดังกล่าว ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโป่ง ได้จัดทำขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองราชย์สมบัติครบ 70 ปี โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนวัดโป่ง สร้างค่านิยมที่ถูกต้อง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด

ทาง นาย สุนทร เกตุทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลโป่ง กล่าวว่า ปัญหาของยาเสพติดยังคงระบาดแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่น โดยเฉพาะวัยรุ่นซึ่งเป็นวัยอยากรู้ อยากทดลอง จึงมีโอกาสติดยาเสพติดได้ง่าย และเยาวชนที่ติดยาเสพติดจะทำให้เป็นปัญหาของครอบครัว สังคมและเศรษฐกิจ อันเนื่องจากเด็กและเยาวชนเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศชาติในอนาคต ทางเทศบาลตำบลโป่งได้เล็งเห็นพิษภัยของยาเสพติดจึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

29200