แบ่งปัน

417778   417779

417780   417782

ภาพข่าว / วสุพล

เมืองพัทยาจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

ที่ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา  เมืองพัทยาได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมี นายวุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเมืองพัทยา เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นพร้อมเปิดกล่าวเปิดงาน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ซึ่งวันนี้มีคณะผู้บังคับบัญชาและเหล่าบรรดาลูกเสือเนตรนารีทั้ง 11 โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาได้เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพียง

สำหรับวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ทรงเป็นผู้ริเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก ได้ก่อกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 เพื่อฝึกฝนยุวชนให้มีความพร้อมที่จะป้องกันรักษาประเทศและเป็นพลเมืองดีของชาติ นับตั้งแต่นั้นมา กิจการลูกเสือไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่สร้างเด็ก และเยาวชน ให้เป็นผู้ที่มีร่างกายและจิตใจเข้มแข็ง มีระเบียบวินัย ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรม มีความรักชาติบ้านเมืองและเป็นผู้มีความเสียสละ ดังนั้นการประกอบพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า องค์พระผู้พระราชทนกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายคามจงรักภักดีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ